«ایرانخودرو» پیشگام در توسعه ارتباط با دانشگاه

Jameh Pouya - - خودر ‌و -

ارتباط صنعت و دانشــگاه ضرورتی انکارناپذیر است که تقویت آن موجب رشد و توسعه هر دو بخش خواهد شد. شــکلگیری این ارتباط دو نیروی علم و صنعت را کنار یکدیگر قرار داده و موجب همافزایی آنها میشود. ارتبــاط صنعت و دانشــگاه در سراســر جهان اهمیت دارد، از یک ســو دانشگاه مولد علومی مورد نیاز صنعت اســت و از سویی دیگر بهرهگیری از علوم دانشگاهی در صنعت منجر به رشــد و بالندگی و ارتقای علمی کشور میشود.

آموزش کاربردی در دانشگاههای صنعتی و تربیت نیروی کارآفرین از جمله اهداف دولت اســت که در سایه ارتباط با صنعت محقق خواهد شد. دولت یازدهم توجه ویژهای به ایجاد و گسترش ارتباط میان صنعت و دانشــگاه داشته است. حمایت و پشتیبانی دولت از ارتباط نیروی فکری و فیزیکی صنعت و دانشگاه منجر به عقد تفاهمنامه میان خودروسازان و دانشگاهیان در دوره چهارساله دولت یازدهم شده است.

امضای تفاهمنامه همکاری بــرای تولید خودروی هیبریــدی و الکتریکی میان ایرانخودرو و دانشــگاه امیرکبیر نیز از رویکردهای اجراشده از سوی دولت در راســتای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه است. گروه صنعتی ایرانخودرو بهعنوان بزرگترین خودروســاز خاورمیانه، در بهرهمندی از علوم روز دانشگاهی پیشگام بــوده و ظرفیتهای موجود خود را برای ایجاد فضای علمی میان این شــرکت و دانشگاه و مراکز علمی به کار بسته است. ایرانخودرو در جذب دانشآموختگان و نخبگان علمی و صنعتی نیز پیشــگام بوده و برای همین منظور در فراخوانــی از نفرات برگزیده علمی دعوت به همکاری کرده است. این شرکت ارتباط خود را با دانشگاهیان به جذب نخبگان محدود نکرده و در سرفصلهای متعددی با مراکز علمی همکاری میکند.

از دیگر رویکردهایی کــه بهتازگی در ایرانخودرو به اجرا گذاشــته شــده، امضای تفاهمنامه 10 جانبه برای طراحی و تولید محصول است. در این تفاهمنامه که پنج طرف آن شرکتهای معتبر خارجی هستند، دو دانشگاه شــریف و امیرکبیر بهعنوان ارکان اصلی مشــارکت دارند. اجرای کامل این قرارداد به طراحی و تولید پلتفــرم اختصاصی گروه صنعتی ایرانخودرو منجر میشــود که محصوالت متعــدد در مدلهای مختلف ســدان، هاچبــک، کراسآور و شاســیبلند، هیبریــدی و برقی روی آن به تولید خواهند رســید. دانشــگاه صنعتی شــریف برای طراحی و توســعه خودروهای الکتریکی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای طراحی و توســعه خودروهای هیبریدی در این طرح مشارکت خواهند داشت.

ارتباط با دانشگاه در ایرانخودرو

در جوامــع پیشــرفته، ارتبــاط بیــن اصلیترین ارائهدهندگان خدمات آموزشــی و پژوهشــی یعنی دانشــگاهها و صنعت بهصورت خودجوش و سازمانی اســت، بهنحویکه صنعتگر بدون دانشگاه و دانشگاه بدون صنعتگر امکان رشــد و تعالی نخواهد داشــت و برای جامعه ســودمند نخواهد بــود. گروه صنعتی ایرانخودرو فرایندهای ارتباط با دانشگاه را بهصورت ســازمانیافته و نظاممند انجام میدهد؛ فعالیتهای متنوعی در این طیف قرار دارند که در این نوشتار به مهمترین آن اشاره میشود.

ایرانخودرو از توان دانشگاهها برای کمک به مسائل و نیازهای خــود بهرهبرداری میکند. این شــرکت از ظرفیــت دانشــگاهها و مراکز علمی بــرای آموزش و ارتقای سطح دانش کارکنان خود نیز استفاده میکند که آشــنایی کارکنان به مســائل علمی بخشی از آن

میزبانیپروژههای اینترنشیب بخش دیگری از مقوالت ارتباط ایرانخودرو با دانشگاههاست.اینپروژهها، قراردادی با دانشگاههاست که اجرای چند پروژه در سال با بازه زمانی سهماهه و هزینه مشخص را شامل میشود

اســت. خلق و نوآوری از طریق حمایــت از ایدههای دانشگاهی برای توسعه محصول و فرایند، تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی دانشگاهها با هدف خلق ارزش و کمک به کوتاهکردن چرخه نوآوری ایرانخودرو بخش دیگری از موضوعاتی است که ایرانخودرو در ارتباط با دانشگاه دنبال میکند.

ایفای نقش مســئولیتهای اجتماعــی ایرانخودرو نیــز بخش دیگری از عناوین ایرانخــودرو در ارتباط با دانشگاه است. در این میان فراهمکردن فضا برای انجام پژوهشهای دانشگاهی با هدف پاسخگویی به سؤالها و فرضیههای پژوهشی، حمایت از دانشجویان برتر و نخبه، ارائه خدمات آزمایشــگاهی و صنعتــی به پژوهشهای دانشگاهی و حمایت از انتشــار دستاوردهای پژوهشی دانشگاه شامل کتاب، مقاله، پتنت ...و رویکردهای اصلی به اجرا گذاشتهشده از سوی ایرانخودرو است.

در این راســتا و در قالب رویکردهایــی مانند انعقاد قراردادهای پژوهشی کاربردی، حمایت از پایاننامههای تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا (تاکنون بیش از 400 عنــوان)، اجرای پروژههای پژوهشــی در قالب طرح اینترنشیپ (تاکنون بیش از 500 عنوان)، پذیرش کارآموزان براساس تعیین نیاز (ساالنه بیش از هزار نفر)، صدور گواهی همکاری برای تیمهای دانشــگاهی، ایجاد فرصتهای حضور کارکنان در مجامع علمی و سمینارها با هدف ارائه محصوالت دانشی، عضویت در انجمنهای علمی و اهدای تجهیزات فنی و تخصصی به مراکز علمی و آموزشی از سوی ایرانخودرو انجام شده است.

پروژههایاینترنشیپ

میزبانــی پروژههای اینترنشــیب بخش دیگری از مقوالت ارتبــاط ایرانخودرو با دانشگاههاســت. این پروژهها، قراردادی با دانشگاههاســت که اجرای چند پروژه در سال با بازه زمانی سهماهه و هزینه مشخص را شامل میشود. پروژههای پژوهشی طرح اینترنشیپ، برحسب بروز مســائل و مشکالت سازمان و با حضور استادان مجرب و مرتبط در حوزههای مختلف تعریف و شروع میشــود. تعاملی پیوسته در سه تا شش ماه میان یک تیم دانشگاهی متشکل از سرپرست علمی و چندین دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف و تیمهای اجرائی در واحدهای مختلف شــرکت عالوه بر یافتن راهکارهای عملی بهمنظور دســتیابی به حل مسئله اولویتدار سازمانی مطرحشده در خالل پروژه، زمینه مناســب برای انجام فعالیتهای پژوهشی و آموزشی را نیــز مهیا میکند. هــدف حمایــت از پروژههای اینترنشیپ استفاده از قابلیتها و تواناییهای دانشگاه برای پاســخگویی به نیازهای روبهرشد صنعت خودرو و حل مشکالت واحدهای شــرکت با رویکرد توسعه فرهنــگ پژوهــش و کار تیمــی در ایرانخودرو در راستای ارتقای ســطح دانش کارکنان و مرتفعکردن خألهــای کوتاهمدت نیــروی کار بــا بهرهمندی از پتانســیل و توانمندی موجود در دانشگاه، از سال 79 در این شرکت آغاز شده است.

حمایت از دانشــجویان در پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکترا

در ایــن مقوله همکاری با دانشــجویان برای تعریف و اجرای پروژههای کارشناســی ارشــد و دکترای مورد نیاز شــرکت ایرانخــودرو با هزینه مشــخص یکی از رویکردهاســت. ایــن موضوعــات با توجه بــه اهداف کســبوکار و کلیدی ســازمان ماننــد ارتقای کیفیت، رضایت مشتری، توسعه محصوالت جدید، فناوریهای آینده و مدیریت هزینهها تعیین و اجرائی میشود. هدف حمایت از دانشجویان، مرتفعشــدن نیازهای پژوهشی گروه صنعتی ایرانخودرو از طریق ایجاد فرصت تحقیق و پژوهش در صنعت برای دانشــجویان در قالب تعریف پایاننامههای مقاطع کارشناسی ارشد و باالتر است.

پذیرش دانشجویان برای دوره کارآموزی

همکاری با دانشــجویان مقطع تحصیلی کارشناسی برای اجرای پروژه کارآموزی در شرکت ایرانخودرو نیز از دیگر ســرفصلهای ارتباط این شرکت با دانشگاهها به شــمار میآید. هدف از آن، انجام رسالت اجتماعی و الزامات قانونی، ایجاد بستر و زمینه مناسب برای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه از طریق حمایت دانشجویان در کارآموزی، استفاده مؤثر از توانمندی دانشگاه در جهت رفع نیازهای سازمان در قالب کارآموزی و توانمندکردن دانشــجویان از طریــق حضور مؤثر در فرایندهاســت. ایرانخودرو بهمنظور تشویق دانشجویان و ایجاد انگیزه برای مشــارکت در طرحهای دانشــگاهی ایرانخودرو مدارک معتبــر همکاری و گواهینامــه همکاری برای استادان و دانشجویان صادر میکند.

بازدیدتیمهایدانشگاهی

از دیگــر فعالیتهــای ایرانخــودرو در ارتبــاط با دانشــگاه، بازدید هیئتهای دانشگاهی از خطوط تولید ایرانخودرو اســت. در این رویکرد اعضای هیئت علمی و مســئوالن ارتباط صنعت و دانشــگاه از ســالنهای تولیدی ایرانخــودرو دیدن میکننــد. ارتقای تصویر ذهنی دانشــگاهیان از ایرانخودرو، اســتفاده از نظرات دوجانبه صنعت و دانشــگاه در راستای پیشبرد اهداف ارتباط با دانشــگاه، معرفی حوزههــای مختلف ارتباط صنعت و دانشــگاه به اعضای علمی دانشگاهها و معرفی زمینههای مختلف ارتباط با مراکز علمی از جمله اهداف این رویکرد است. معرفی زمینههای مختلف برای انجام پروژههای پژوهشی با تمرکز بر حوزههایی کلیدی مانند ارتقای کیفیت، رضایت مشــتری، توســعه محصوالت جدید، فناوریهای آینده و مدیریت هزینهها و همچنین اســتفاده از نظرات و دیدگاههای دانشگاهیان بهمنظور بهبود ارتباط صنعت با دانشگاه بخش دیگری از اهداف بازدید تیمهای دانشگاه از ایرانخودرو است.

گروه صنعتــی ایرانخودرو اســتفاده از توان علمی دانشــگاهها و مراکز علمی را بــا جدیت زیادی پیگیری میکنــد. طراحی و تولید محصول مســیر ســخت و پرپیچوخمی اســت که اســتفاده از ظرفیتهای علمی دانشگاهها آن را هموار خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.