نصف اتوبوسهای تهران فرسودهاند

«احمد دنیامالی» در گفتوگو با «جامعه پویا»:

Jameh Pouya - - شهری حمل ونقل عمومی -

الهام کاظمی اکنونبخشخص­وصی وارد شده و اتفاقات خوبی افتاده است؛ اما موضوع این است که این اتفاقات باید بیش از این باشد. توافقاتی انجام شده. چند شرکت سفارش داخلی و خارجی دادهاند تا اتوبوس وارد کنند. پروسه ورود آنها بهدلیلزمان­بربودن اهدایتسهیا­لتمالی و ساخت در داخل و واردکردنات­وبوسها از خارج دشوار است؛ اما این موارد در دست اجراست و گزارشهایی که ما داریم بسیار امیدوارکنن­دهاست

توسعهحملون­قلعمومی،گسترشخطوطم­ترو،خطوط بیآرتی و افزایش تعداد اتوبوسها موضوعی است که در چند سال اخیر به دغدغه مدیریت شهری و کارشناسان این حوزه تبدیل شده است، زیرا افزایش آلودگیهواو­ترافیکتهرا­نباعثشدهاس­تدولتها-بهویژهدولت­حسنروحانی،رئیسجمهوری­به میدان بیایند و اصلیترین چاره را توسعه حملونقل عمومی بدانند. در این میان هزینه 250 میلیارد تومانی ساخت هر کیلومتر مترو باعث شده اتوبوسها بیشتر در مرکز توجه قرار بگیرند، چراکه به اعتقادبسیا­ری،تازمانتکمی­لخطوطمترو،توسعهناوگا­ناتوبوسران­یبهترینگزی­نهبرایحملو­نقل انبوه و ایمن است. این در حالی است که بخش اعظمی از شش هزار دستگاه اتوبوس تهران فرسوده هستند و تا پایان سال جاری فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی به باالی 80 درصد میرسد که همین موضوع توجه ویژه به نوسازی این ناوگان را میطلبد. «احمد دنیامالی»، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، در گفتوگو با «جامعه پویا» از دغدغههای خود دراینباره میگوید.

Ï

وضعیت فعلی ناوگان اتوبوسرانی تهران را چگونهارزیا­بیمیکنید؟ یــک زمانی ما حدود هفت هزار اتوبوس داشــتیم که االن این رقــم از لحاظ تعداد کاهش پیدا کرده و به شــش هزار دستگاه رســیده است که نزدیک به ســه هزار دستگاه آن هم فرســوده هستند؛ اما بهدلیل اینکه بیشتر اتوبوسهایی را که وارد ناوگان حملونقل کردیم، دو کابین بودهاند، به ظرفیت قبلی اضافه شده، بهاضافه اینکه نوع استفاده و بهرهبرداری ما بهویژه در خطوط بیآرتی، ظرفیت اتوبوسهای درونشــهری را افزایش داده اســت. درحالحاضر شاید ۰۲ درصد اتوبوسها در خطوط بیآرتی نصف جابهجایی را که باید با اتوبوسها انجام شود، بر عهده دارند. Ï

درحالحاضر دغدغه بســیاری از اعضای شورای شهر و کارشناسان حملونقل، توسعه و نوسازی اتوبوسهای تهران است. این موضوع در چه مرحلهای قرار دارد؟ بحث نوسازی برای ما مهم است. موضوع طول عمر متوسط هشت سال اتوبوسها هم نکته مهمی است. در چند ســال گذشته به دالیل مختلف نتوانستیم بــه اهدافی که درباره نوســازی و توســعه ناوگان اتوبوسرانی مد نظر قرار گرفته بودیم، برسیم. بحث دیگر این است که درحالحاضر تفکری حاکم است و به نظر من هم فکر خوبی اســت، این است که ما بتوانیم از ظرفیت ســرمایهگذ­اری بخش خصوصی در این حوزه استفاده کنیم. با وجود اینکه ۳.۱ برابر ظرفیت را در خطوط سریعالسیر بیشتر کردهایم؛ اما ما نیازمند این هستیم که اتوبوسهای جدید بهویژه توسط بخش خصوصی وارد شبکه حملونقل شهر تهران شــود. در واقع استاندارده­ایی داریم که باید از لحاظ تعداد ایســتگاه و دسترسی مردم و از نظر کمی بیشتر شود و ‪time table‬ یا برنامه زمانبندی و فاصله ورود اتوبوسها و سرویسها هم بهتر شود. درحالحاضر یکی از مشکالتمان اتوبوسهایی است که در اختیار بخش خصوصی اســت؛ اینها همان اتوبوسهایی هستند که واگذار شدهاند. فرسودگی بخشی در این زمینه بهگونهای است که هر چه زودتر باید نوسازی و جایگزین شوند. اکنون بخش خصوصی وارد شــده و اتفاقات خوبی افتاده است؛ اما موضوع این است که این اتفاقات باید بیش از این باشد. توافقاتی انجام شده. چند شرکت ســفارش داخلی و خارجی دادهاند تا اتوبوس وارد کنند. پروسه ورود آنها بهدلیل زمانبربودن اهدای تســهیالت مالی و ســاخت در داخل و واردکردن اتوبوسها از خارج دشــوار اســت؛ اما این موارد در دست اجراســت و گزارشهایی که ما داریم بسیار امیدوارکنن­دهاست. Ï

وضعیت پرداخت یارانه به بخش خصوصی به چه صورت است؟ پیش از این در خطوط سریعالسیر براساس مسافر به بخش خصوصی یارانه داده میشد، این باعث میشد ما در برخی از ایســتگاهه­ا بهویژه در مبدأ مشکل داشــته باشیم و بخش خصوصی تالش میکرد در مبدأ یا ایستگاههای شلوغ، بیشترین مسافرگیری را انجام دهد. این موضوع باعث اختالل در شــبکه اتوبوسرانی میشد؛ به این معنی که در ایستگاههای بینراهیمرد­مزمانبیشتر­یبایدمنتظر­میماندندتا اتوبوسهای بعدی برسند. برای همین در سال جاری در کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران برای سال جاری تدبیری داشتیم. تصمیم گرفتیم براساس کیلومتراژ به بخش خصوصی یارانه بدهیم؛ یعنی بیشتر براساس پیمایش و اینکه اتوبوس چقدر در طول مسیر رفت و برگشت داشته است به بخش خصوصی کمک تعلق میگیرد. طبیعتا اتوبوسهای بیآرتی مدتزمان و پیمایش بیشتری دارند. Ï

درحالحاضر تهــران چه تعداد اتوبوس نیاز دارد؟ بــرای ما ظرفیت جابهجایی مســافر مهم اســت، بههمیندلیل اولویت ما افزایش تعداد اتوبوسهای انبوهبــر مناســب اســت؛ یعنی اینکــه هرچقدر اتوبوسهای تککابین کمتری داشــته باشــیم و اتوبوسهای چندکابیــن را اضافه کنیم، وضعیت حملونقل با اتوبوس بهتر میشــود. البته اتوبوس تککابین را باید بهصورت فیلدر در ایســتگاهه­ای فرعی یا ایســتگاهه­ای مبادله سفر یا ایستگاه مترو برای ایجاد ارتباط اســتفاده کرد؛ ولی ایستگاههای اصلی ما باید حتما دوکابین و سهکابین باشند که انبوهبر باشند و در خطوط بیآرتی مستقر شوند. ما اعتقاد داریم باید براساس تعداد نیازی که داریم هرقدر ظرفیــت را در حــوزه اتوبوسرانی افزایش دهیم، طبیعتا میتوانیم به ارائه سرویس بهتر کمک کنیم و مردم میتوانند سرویس بهتری را دریافت کنند. اگر این اتفاق بیفتد، مردم از خودروی شخصی اســتفاده نمیکنند و از خودروهای خود برای آخر هفته و مسافرت استفاده میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.