بردهدارینو­ین

Jameh Pouya - - فرهنگي -

هر بــار صحبــت از بــرده و بــردهداری میشــود، ذهــن ناخودآگاه به سمت فیلمهایی میرود که این تجارت مخوف را در دههها یــا قرنها پیش حکایت میکردند. صحنههایی که بردههــای سیاهپوســت خریــداری شــده و برای کارهایمختل­فبههمراه مالکان خود میرفتند. با تالشها و اقدامات فراوانی که در مبارزه علیه ایــن موضوع شــد، بردهداری با این شــکل و اوضاع بیــش از صد ســال پیش به پایان رسید؛ اما شاید تصور یا باورش برای مردم ســخت باشد که این پدیده شــوم همچنان در بخشهای مختلف دنیا وجود دارد. مهمتریــن تفاوتــی که این سالها در این زمینه ایجاد شــده، این اســت که شکل و ساختار بردهداری تغییر کرده و با این اوصاف و شرایط میتوان این موضوع را در بســیاری از مناطق جهان مشاهده کرد. از کار اجباری گرفته تا کودکان سرباز و کار را میتوان در مقوله بردهداری نویــن تعریف کرد. نکته تأسفبار این است که با وجود اقدامــات بینالمللی در این زمینه، هنوز شاهد رشد آن در نقاط مختلف دنیا هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.