بهترین گزینه برای سفرهای طوالنی

Jameh Pouya - - پرده آخر فناوری -

کار میکنند. ایرپادها بهطور مســتقل کار میکنند؛ بنابراین درحالیکه یکی از اعضای سرویس مخفی به نظر میرسید، میتوانید تلفنها را پاسخ دهید! اگر ظاهر گلفی آنها برای شما آزاردهنده نیست و میتوانید آنها را در گوش خود تنظیم کنید، ایرپادهای اپل ارزش یک بررسی دقیق را دارند. مثل بهترین نمونههای این ابزار) میتوانند پنج ســاعت مداوم موسیقی پخش کنند و تــا فاصله ۰۳ متری بدون مشــکل کار میکنند. عالوه بر این، ایرپادها یک جعبه شارژ با طراحی مناســب برای ۴۲ ساعت زمان پخش در هنگام حرکت دارند و برای برقراری یا دریافت تماس تلفنی هم خوب در دنیای کامال بیســیم امر نادری است). طرفــداران اپل قدردان اتصاالت ســیری، کنترلهای لمس بصری و شتابسنجهای­ی که تشخیص میدهند ایرپادها چه زمانی داخل و خارج میشــوند تا موســیقی را بهصورت خــودکار پخش و متوقف کنند، هســتند. آنها با هر بار شارژشدن (درست چرا باید آن را بخریــد: آنها قابل اعتماد و با کاربری فوقالعاده هســتند و صدایشان بهانــدازه کافی خوب اســت کــه ارتقای هوشمندانه ایرپادهای اپل محسوب شود. برای چه کسانی است: مریدان اپل و کسانی که دوست دارند از تلفن خود منحرف شوند. چقدر هزینه دارد: ۹۵۱ دالر چرا ایرپاد اپل را انتخاب کردیم: ایرپادهای شناختهشده ســفیدرنگ اپل برای مدتی طوالنی مایه عذاب شنوندگان فایلهای اپل بودند. تیوبهایی که برای همه یک اندازه دارند، برخی مواقع به سختی در گوشهای شماجایمیگی­رندوکیفیتص­دادربهترین حالت خود، متوسط است؛ اما با استفاده از ایــن ایرپادها، این شــرکت ارتقای درخور توجهی داشته است. درحالیکه صدا هنوز هم نسبتا خشدار است، ایرپادها صداهای بهتری را نسبت به همتایان سیمی خود به رخ میکشــند و همچنین چندین ویژگی مفید دارنــد که همواره به کار میآید (این

چرا باید آن را بخرید: زیبا به نظر میرســند، صدایی عالی دارند و همیشه به هماناندازه که باید کار میکنند. برای چه کسانی است: کسانی که بهدنبال لذت ساده صدای عالی و بدون دردسر هستند. چقدر هزینه دارد: ۹۴۱ دالر. چرا این هدفــون را انتخاب کردیم: مطمئنا اســتارتآپ آلمانی بَرگی، هنگامی که نسل دوم ایرپادهای کامال بیسیم خود را «هدفون» نامگذاری کرد، کمی غرور از خود به نمایش گذاشت؛ اما تاجاییکه به ما مربوط است، این موضوع تقریبا تنها نقص این ایرپادهای عالی است. جایی که اولین محصول شرکت، یعنی «دش»، با شکســت روبهرو شد، این هدفون موفق شد. هدفون با ظاهر خوب، عمر باتری عالــی و صدایی تأثیرگذار بهجای اینکه پر از ویژگیها و گزینههای مختلف باشد که نتوان

ای هستند که به راحتی از آنها استفاده میشود.

همزمان که موسیقی جریان دارد، هدفون میتواند تماسهای تلفنــی را نیز مدیریت کند و به شما اجازه میدهد پخش موسیقی را کنتــرل کنید و حتی از طریق دکمههای کوچــک روی خــود ایرپادها، به دســتیار دیجیتالی تلفن خود دسترسی داشته باشید. مانند بسیاری از هدفونهای مقرونبهصرف­ه، زمانی نیز که این ایرپادها را وارد گوش خود میکنید شروع به نواختن موسیقی میکنند و زمانی که آنها را از گوش خود بیرون میآورید، موسیقی را متوقف میکنند. تنها چیزی که جای آن در این بسته خالی است، یک شارژر قابل حمل است. بااینحال با توجه به اینکه هر بار شارژکردن، قابلیت پخش ششساعته خواهد داشــت، ایــن موضوع نبایــد برای هیچکس مشــکلی ایجاد کند، مگر کسانی که بیبروبرگرد شنو هرروزه هستند. این ایرپاد همچنین یک انتخاب عالی برای کسانی است که بهتازگی کار با ابزارهای بیسیم را شروع کردهاند. آنها برای استفاده مفیدند و اگر شــما نگران ازدستدادن یک قطعه آن هستید، میتوانید یک بسته سهتایی از وبسایت برگی خریداری کنید، برای اینکه آنها را محکم کنار هم نگه دارد تا هر زمان که خواستید آنها را بیرون بیاورید. بهتر از همه قیمت آنهاست. با پرداخت فقط ۰۵۱ دالر، ایرپادهای هدفون، یک معامله ســودبخش هســتند که هر چیزی را که شما بخواهید عرضه میکنند و هر چیزی را که نمیخواهید عرضهنمیکنن­د!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.