انتشار آثار جعلی غیراخالقی است

Jameh Pouya - - شهروند‌ی پویش - آنا پناهی

همیشه دیدن جمالت جعلی نه فقط با نام پدرم، بلکه به نام دیگران هم برایم بسیار ناراحت کننده بود. مخاطبان غالبا نمیخواهند قبول کنند نویسنده واقعی مطلب کس دیگری اســت و حتی گاهی چنان با آن نوشته زندگی میکنند یا دربارهاش حرف میزنند که اصال آدم دلش نمیآید بگوید صحــت ندارد و این یعنی خیانت. خیلی از مطالبی که در فضای مجازی به نام پدرم، حســین پناهی، منتشر و به او نسبت داده میشود، متعلق به او نبوده و نیست. عمدی بودن یا نبودن آن را واقعا نمیدانم، ولی در غیراخالقیدانستن آن شکی نیست. خیلیخیلی خوشحالم که در کمپین مبارزه با نشــر جعلیات عضو شدم و باالخره جایی پیدا کردم که آدمهایش دنبال اثبات درستی یا نادرستی انتساب این آثار به شاعران و نویسندگان کشور هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.