کمپینیبرایتعیینتکلیف آثار بینامونشان

Jameh Pouya - - شهروند‌ی پویش - آیه امینپور

مدتی اســت در فضای مجازی با اشعار و متون ادبی زیادی مواجه هســتیم که در جای خود و بهعنوان یک اثر ارزشمند هســتند؛ اما افرادی برای بیشتر دیدهشدن و خواندهشــدن ایندســت آثار، در پایان کار نام شاعر یا نویسندهای مشهور را مینویســند و نوشته را به یکی از بزرگان نسبت میدهند. با کمی خواندن آثار هر هنرمند و کتابهای او میتوان تا حدودی به ســبک شــخص و درونمایه کلی آثارش رســید؛ اما مشــکل از آنجا شروع میشود که امروز کسی حوصله بازکردن و حتی ورقزدن هیچ کتابی را ندارد و دوست دارد فقط برای اینکه بهظاهر فرهیخته به حساب بیاید، از کانالها و گروههای بیشمار ادبی، شــعر و متن کپی کند و به خودش زحمت ندهد اگر کمی هم حتی به انتساب اثر مشکوک است، حداقل نام نویسندهای را که به اشتباه، اثر به او نسبت داده شده، پاک کند!

کمپینی هرچند کوچک اما متخصص، برای کمکردن این حجم بیشــمار جعلیات شکل گرفته و اعضای آن با تمام وجود برای نشــرپیدانکردن این نوع اشــعار تالش میکنند و با اســتناد به آثار اصلی بــزرگان و پیداکردن صاحب اصلی آنها، تکلیف نوشتههای بینامونشان منتسب به مشاهیر را مشخص میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.