مردم برای زیباشدن محلههایشان آستین باال زدند

گزارش «جامعه پویا» از پویش «محله زیبای من» در بندرعباس

Jameh Pouya - - شهروند‌ی پویش - امین شول سیرجانی

باال زدند و با راهاندازی پویش محله زیبای من دست به کار شدند تا محلههایی را که در شهر بندرعباس مورد بیتوجهی قرار گرفتهاند، با مشارکت ساکنان محالت در وسع خودشان سروسامانیدهند.

یک پویش کامال مردمی

عبداهلل محترمپناه، کارشــناس ارشد شهرسازی است. او و جمعــی دیگر از دانشآموختگان رشــتههای مختلف دانشگاهی «پویش محله زیبای من» را بنیان گذاشتهاند: «شهرها مشــکالت زیادی دارند. در برخی مواقع خألهای قانونی یا بروکراســی باعث شده بسیاری از کارهای جزئی شــهر روی زمین بماند. ما به ایــن فکر کردیم که چگونه میتوانیم ســهم مردم را در بهبود وضعیت شــهر افزایش بدهیم. باالخره شــهروندان هم وظایفی دارند و نمیشود همیشه منتظر دستگاههای اجرائی بود». برخی از محالت واقع در بافت فرسوده شهری بندرعباس از وضعیت نامناسب ظاهری و اجتماعی برخوردارند. محترم پناه و سایر اعضای پویش تصمیم گرفتهاند از این محالت کارشــان را شروع کنند؛ اما به گفته محترمپناه برای ورود به هر محلهای یک شرط هم دارند؛ اینکه بدون مشارکت اهالی محل اص ًال کاری انجام نمیدهند: «راضیکردن مردم به مشارکت در تغییر وضع محالت کار سختی بود. سعی کردیم اول از محلههایی شــروع کنیم که در آنجا با برخی افراد آشــنایی داشتیم. برایشان جلسه توجیهی میگذاریم و معموالً این جلسات و گفتوگوها نتیجهبخش است و اهالی پای کار میآیند».

فعالیت در 3 حوزه

اعضای پویش در سه حوزه فضاهای شهری، فرهنگی،

اگر از هر شــهروندی این سؤال ساده پرسیده شود که مسئولیت ارائه خدمات شــهری در شهرها بر عهده کدام نهاد اســت، بیدرنگ میگوید: شــهرداری. بله شهرداری مسئول ارائه خدماتی چون نظافت شهری، تأمین مبلمان شهری، فضای ســبز و فضاهای تفریحی، بهسازی معابر و صدها وظیفه ریز و درشــت دیگر است؛ اما آیا شهرداریها توانستهاند به انبوه این وظایف بهدرستی عمل کنند؟ پاسخ به این پرســش دشوار اســت، از هر شهری به شهر دیگر متفاوت اســت و کیفیت خدمات فرق میکند. اما بهطور کلی نهاد شهرداری در ایران روزهای پرچالشی را میگذراند و به قول جامعهشناســان به اندازه کافی «کارآمد» نیست. یکی از رازهای موفقیت نهادهای عمومی ازجمله شهرداری در گروی مشــارکت شهروندان در اداره امور شهرهاست. با همین هدف شــوراهای شهر و روستا شکل گرفت تا روند مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و روستاها افزایش یابد. فعالیت شــوراها هم دوباره داستان خودش را دارد. اما آنچه روشن است اینکه خود نهاد شورا آنقدر مشکل دارد که جایــی برای برنامهریزی مدون به منظور افزایش نقش شهروندان در اداره امور شهر فراهم نشود. شاید هم شوراها بهانه میآورنــد و نمیخواهند یا نمیتوانند زمینه چنین مشارکتی را فراهم کنند. واکاوی دلیل این توفیقنداشتن باشــد برای زمانی دیگر. حاال اما سخن از همت جمعی از شــهروندان بندرعباس است که منتظر نماندند تا دیگران برایشــان کاری کنند. آنها از شهریور سال گذشته آستین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.