تهدیدمیراثگرانبها

Jameh Pouya - - فرهنگ‌ي -

هر کشوری برای تعریف دوران کنونی و ترسیم آینده مدنظر خود بیشــک به گذشتهای تکیه میکند کــه در صورت دارابــودن مؤلفههای فراوان و درخشــان، میتواند متضمن آینده آن در ادامه مسیر باشد. میراثهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بهجامانده از گذشته درواقع امانتهایی اســت که نســلهای کنونی نیز باید در کمال صحت و ســالمت آن را بــه آیندگان خــود منتقل کنند؛ اما کم نیستند کشورها و ملتهایــی کــه ارزش این میراثها را نادیــده گرفته و تالشی برای حفظ آنها انجام نمیدهند. کشــورهای خاورمیانــه که میتوان آنها را معدن انبوهی از ایــن میراثهــا دانســت، در ســالهای اخیــر اســیر جنگهایی شدهاند که تخریب و نابودی این آثــار به ویژگی مشــترک همه آنهــا تبدیل شــده اســت. بالیی که این روزها گروههای افراطی بر سر میراثهای فرهنگی و تاریخی کشورهایی همچون سوریه و عراق آوردهاند، بهخوبی مؤید ایــن حقیقت تلخ اســت. در کشورهای پیشرفته نیز موج سریع توسعه و ساختوسازها به نحــوی ایــن میراثهای گرانبها را تهدید میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.