شهری-اجتماعی

Jameh Pouya - - بهنامخدا -

تاریکی به وسعت یک شهر بازگشت به دانش بومی راه نجات از کمآبی قانون نیازمند پویاترشدن است مردم برای زیباشدن محلههایشان آستین باال زدند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.