تاریکی به وسعت یک شهر

الگوی مشخصی برای روشنایی و نورپردازی در تهران وجود ندارد

Jameh Pouya - - شهر‌ی نورپردازی -

گرمای تابستان باعث شده بسیاری از خانوادهها شبها را برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت در پارکها و فضاهای سبز و معابر بگذرانند. در این میان بسیاری هم به واسطه شغل یا هر دلیل دیگری مجبورند دیرهنگام به خانههای خود برگردند یا شب برای تأمین نیازهای خود از فضاها و معابر شهری استفاده کنند. اما موضوع این اســت که در برخی موارد فضای شهری برای این افراد مهیا نیست. به این معنی که نور و روشنایی الزم بهعنوان نیاز ابتدایی شــهروندان در فضا وجود ندارد. همین موضوع باعث ایجاد مشــکالت فراوانی در شهر میشود. در حال حاضر بســیاری از معابر اصلی و فرعی، روشنایی الزم را ندارند و همین موضوع شهر و شهروندان را آبستن اتفاقات تلخ میکند؛ از تصادف و برخورد با موانع تا ایجاد مزاحمت از طرف افراد ناشناس و حتی ســرقت. مواردی که امنیت شهروندان را تحتالشــعاع قرار میدهد و باعث ترس و دلهره بهویژه در خانمها میشود. در حال حاضر چند خیابان اصلی در شهرک اکباتان در تاریکی کامل هستند، این در حالی است که پیچهای خطرناکی هم در این مسیرها وجود دارد.

ابوالفضل قناعتی، عضو هیئترئیسه شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه در تهران بخشهایی از معابر و مکانها که در ساعات تاریکی محل رفتوآمد مردم است، به لحاظ روشنایی و نورپردازی مغفول مانده، در گفتوگو با «جامعه پویا» میگوید: این باعث میشــود که در مواردی امنیت مردم تحتالشعاع قرار گیرد. درحالیکه باید فضایی ایجاد شود تا مردم از تمام ظرفیتهای محالت و مناطق اســتفاده کنند که این موضوع بهراحتی با ایجاد روشنایی میتواند حل شود. تاریکی فرصت خوبی برای سودجویان است تا در محالت مختلف ناامنی ایجاد کنند. قناعتی در اینباره میافزاید: شورای شهر برای افزایش ضریب امنیت محالت تأکید داشــت که در محالت محروم و کمتربرخوردار بحث روشنایی و زیبایی مورد تأکید قرار گیرد، اما هنوز بسیاری از محالت روشنایی الزم را ندارند.

اقدامات شورای شهر

سال 86 بود که برای نخستینبار کارشناسان و متخصصان روشنایی و نورپردازی در کنار اعضای شورای شهر و مسئوالن سازمان زیباســازی وقت شهرداری تهران نشستند و درباره اما و اگرهای حضور نور در شــهر تهران سخن گفتند. از آن زمان نزدیک به 10 سال میگذرد، با این حال هنوز نورپردازی و روشنایی در شهر تهران هیچ الگوی مشخصی ندارد و گویا تصمیمگیری در این باره در حد نواحی شهرداری تهران است. اوایل شــورای سوم، اعضای شورای شــهر تهران با تصویب یکفوریت طرح روشنایی و نورپردازی فضاهای شهر تهران موافقت کردند تا با تهیه الگوی مناسب برای مدیریت مصرف از طریق ساماندهی وضعیت روشنایی در نور جلوی اتالف انرژی گرفته شود. این فوریت دو ســال پیش جواب داد و اعضای شــورای چهارم الیحه طرح جامع روشنایی و نورپردازی در فضاهای شــهری را به تصویب رساندند که اهداف آن ارتقای کیفیت فضاهای عمومی شهری، زیبایی، آرامش و احیا و پویایی شبانه شــهر، بازنمایی هویت شهری، تأمین امنیت فضاهای شهری، اصالح الگوی مصرف انرژی و هماهنگی در نورپردازی شهری و ممانعت از آلودگی عنوان شده است.

بر اساس این مصوبه، سازمان زیباسازی شهر تهران مکلف شــد تا با همکاری نهادهای مربوطه طرح جامع نورپردازی شهر تهران، نقشــه جامع و طرح تفصیلی نورپردازی شهر تهران را تدوین کند. مصوباتی که البته هنوز اجرائی نشــده است. محمدمهدی تندگویان، نایبرئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، در گفتوگو با «جامعه پویا» میگوید: بر اســاس این مصوبه شهرداری تهران موظف شده اســت تا طرح جامعی به شــورا تقدیم کند که بر اساس آن نورپردازی شهر از نظر دسترسی مردم به مناظر شهری، ایمنی و آسایش شبانه به صورت یکسان در شهر برقرار شود و انجام آن تعریف یکسان پیدا کند. با این حال سازمان زیباسازی هنوز هیچ طرحی را برای شورای شهر نفرستاده است. البته عیسی علیزاده، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، در گفتوگو با «جامعه پویا» میگوید طرح جامــع نورپردازی در مراحل انتهایی تدوین قرار دارد.

تندگویان با اشاره به اینکه هیچ طرحی برای ما و حداقل برای کمیسیون شهرسازی ارسال نشــده است، میافزاید: کمیسیون معماری و شهرسازی یک یا دوبار هم نامه پیرو به سازمان زیباسازی ارســال کرده که هیچ جوابی به آنها داده نشده است.

نورپردازی در اختیار نواحی شهرداری است

تندگویان کسی اســت که میگوید درحال حاضر تقریبا نورپردازی در شــهر تهران حتی در اختیار مناطق هم نیست و نواحی مختلف دربــاره این موضوع تصمیمگیری میکنند. بهطوری که در یک منطقه مدلهــای نورپردازی در معابر یا پارکها در نواحی مختلف، متفاوت است.

تندگویان مشکل اصلی را نبود یک دستورالعمل مشخص و واحد در شــهر برای انجام نورپردازی میداند. به گفته او در بسیاری از جاها مردم شکایت دارند که در پارکهای عمومی و همچنین معابر فرعی، میزان بهرهبرداری و دسترسی به نور در شهریکساننیست.

ناهماهنگی شهرداری و وزارت نیرو

البته باید به این نکته توجه داشــت که تأمین روشنایی معابر جزو وظایف شرکت برق اســت و شهرداری بهویژه سازمانزیباسازیوظیفهنورپردازیعناصرشهریرابهعهده دارد. موضوعی که تندگویان هم با آن موافق است و میگوید فقط بخشی از این ماجرا به سازمان زیباسازی برمیگردد. تأمین روشنایی در شهر به عهده شرکت برق و وزارت نیرو اســت و این در حالی است که عمده نورها و روشنایی شهر تهران از طریق تیرهای چراغبرق ایجاد میشود که به اعتقاد تندگویان جانمایی تیرهای برق محل سؤال و اشکال است.

به گفته تندگویان اگر طرح جامعی تدوین شــود، برای ساماندهی و هماهنگی روشــنایی و نورپردازی میتوان با وزارت نیرو و شرکت برق تفاهمنامهای امضا کرد که البته حتی میتواند چراغهای راهنمایی و رانندگی را هم شامل شود. او بار دیگر تأکید میکند موضوع اصلی این است که چون طرح جامعی نیست، هرکسی کار خودش را انجام میدهد.

نورپردازیهای مزاحم در نمای ساختمان

در این میان مواردی دیده میشــود که شهروندان از نورپردازی در نمای ساختمانهای مجاور خود گالیه دارند، برخی نورپردازیهای عجیب و غریب، آرامش و استراحت آنها را در شب مختل کرده است.

تندگویان این موضوع را به کمیته نما مرتبط میداند؛ باید تعریف این موضوعات در کمیته نمای مناطق صورت گیرد و اگر طرح و مدل نورپردازی ساختمانی در کمیته نمای مناطق مصوب شده باشد، قانونی است و مشکلی ندارد. او میافزاید: ما با نورپردازی روی ســازه مشکلی نداریم، به نظر من اگر باعث بههمریختگی منظر شهری یا ایجاد جلب توجه و بار ترافیکی نشود، چیز بدی نیست و جزو طراحیهای شــهری به حساب میآید. موضوع این است که اگر مصوبه کمیته نما را داشته باشند، کامال قانونیاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.