رد نمیکنم که تهران در حوزه نور عقبماندگی دارد

وظیفه نورپردازی شهر تهران بر عهده سازمان زیباسازی است. بنا بر مصوبه شورای شهر تهران این سازمان باید طرح جامعی را که در آن الگوی نورپردازی در شهر مشخص باشد، به شورای شهر ارائه کند. الیحهای که عیسی علیزاده، رئیس سازمان زیباسازی در گفتوگو با «جامعه پویا» از

Jameh Pouya - - شهر‌ی نورپردازی -

منتقدان میگویند نورپردازی در تهران از هیچ الگویی پیروی نمیکند و درحالحاضر حتی نواحی مختلف یک منطقه نیز بهصورت یکسان نورپردازی نمیشــود. آیا شما این موضوع را میپذیرید؟ در بحث نورپــردازی باید بگویم هیچ منطقهای بدون هماهنگی با ســازمان زیباسازی نمیتواند اقدام به نورپردازی کند. اینکه یک ریسه را جلوی ســاختمانی نصب کنند، از نظر مــا نورپردازی نیست. نورپردازی یعنی کاری که ما در حد فاصل بین چهارراه ولیعصــر تا تجریش و در درختها انجام دادیم یا تمامی نورپردازیهایی که در بلوار کشاورز، بنای تئاتر شهر، اماکنی مثل برج آزادی و برج میالد انجام میشود، با هماهنگی سازمان زیباسازی است.

اقدامات سازمان زیباسازی در حوزه ارتقای نورپردازی شهر تهران چه بوده است؟ الیحه نورپردازی شهر تهران در حال آمادهسازی است و مطالعات آن از سوی کارشناسان در حال انجام است. حتی شورای تخصصی نور در سازمان زیباسازی تشکیل شده است تا پروژههای فاخری که بناســت در تهران و در ســطح شهری دیده شود، از طرف این شورا تأیید شود که متشکل از استادان دانشگاههای تربیت مدرس و تهران است و هیچکدام از آنها رابطه اســتخدامی با سازمان زیباسازی ندارند. در این میان سازمان زیباسازی سه دوره جشنواره نورپردازی برگزار کرده است. بااینحال بایــد تأکید کنم نورپــردازی نیاز به کارهای تخصصی و هماهنگی دارد. هماهنگی به این معنی که وقتی ساختمانی در شــهر بهصورت کالن ارتفاع زیــادی دارد و برج محسوب میشــود و اماکنی که بزرگتر از حد منطقه هستند، نورپردازیشان در طرح اولیه دیده شود. حتی این تعامل را با نمای ساختمانها نیز داشــتیم؛ به این معنی که نورپردازی در نما هم با توجه به استانداردها باشد. نورپردازیای خوب اســت که منبع نور دیده نشود، یعنی ما ندانیم که از کجا نور تابیده میشود. این موضوع زمانی اجرائی میشــود که طراح و معمار ساختمان از ابتدا در طرح اولیه به این موضوع توجه کند. اما نکته دیگری که در بحــث نورپردازی وجود دارد، نور مزاحم است. درحالحاضر ما در تهران نور اضافــه داریم. مثال در جایی مــا نورپردازی میکنیم و بعد شرکت برق هم برای انجام وظیفه خود در حوزه روشنایی آنجا را روشن میکند که این دو با هم تزاحم دارنــد. در اصول نورپردازی آمده اســت که نورپردازی نباید بهصورت زائده باشــد و مکان، معبر یا هر المانی که نورپردازی میشــود، همانطورکه در روز دیده میشود، در شــب هم دیده شود و نه بیشتر و نه کمتر به آن توجه شود. این مهم زمانی امکانپذیر خواهد بود که طرح جامع نورپردازی به طرح جامع روشنایی منضم شود. االن من نمیدانم و هیچوقت هم به دنبال آن نرفتهام که بدانم مکانیزم شرکت برق برای روشنکردن معابر چیست و مبنای آن بر چه اساس است. گهگاه در معبری نور خیلی زیادی داریم؛ اما در معبر دیگری با همان سطح و تردد ســواره و پیاده نور کامل وجود ندارد. ما هنوز به این موضوع ورود نکردهایم؛ زیرا روشنایی وظیفه سازمان زیباسازی نیست؛ ولی نمیتوان این دو موضوع را جدا از هم دانست.

نقش شرکت برق و وزارت نیرو در این حوزه چیست؟ موضوع این اســت کــه دو حوزه نورپــردازی و روشنایی را باید از هم جدا کرد. براساس مصوبات

ها روشــنایی جزء وظایف وزارت نیرو و شــرکت برق است و نیازی به الیحه و طرح ندارد؛ چراکه شرکت برق موظف است تمام فضاهای عمومی معابر و اماکنی را که بهتازگی احداث شــدهاند، روشن کند. اما باز سازمان زیباسازی بهرغم اینکه وظیفهای در این حوزه نداشــته است، به دلیل احساس کمبود منابعی که در بعضی از پروژههای شرکت برق وجود داشته است، حتی روشنایی را هم انجام داده اســت. بهطور مشخص در منطقه هرندی، منطقه 12 در کاروانسرای سنگی یک و دو بســیاری از هزینههای مربوط به روشنایی را سازمان زیباسازی به عهده گرفت. ما با شــرکت برق از دو قسمت مرتبط هستیم؛ نخســت اینکه ایمنی نورپردازی رعایت شود و شرکت برق آن را تأیید کند تا منجر به خسارت و حادثه نشود. تأمین برق موضوع دیگری است که ما را با شــرکت برق مرتبط میکند. من معتقدم اگر بایــد طرح جامعی برای نورپــردازی تدوین شود، شــورای شهر تهران طرح جامع نورپردازی را به طرح جامع روشــنایی اضافــه کند؛ به این معنی که الگوی روشنایی را مشخص کند. اگرچه من معتقدم در 10 ســال اخیر اتفاقات خوبی در نورپردازی شهر تهران افتاده است؛ اما از آنجا که زندگی شبانه ما مستلزم نور است، رد نمیکنم که تهران از این نظر از خیلی از کشورهای پیشرفته عقب است. در این میان این نکته را باید بهعنوان ضعف سیستم آموزشی پذیرفت که ما رشتهای به نام نورپردازی در دانشگاهها نداریم که همین باعث ایجاد خأل نیروی انسانی و تخصصی در این حوزه میشود.

تدوین طرح جامع نورپردازی شهر تهران در چه مرحلهای است؟ طبیعی است طرحی که از سوی ما ارائه میشود، رفت و برگشتی بین ما، شورای کارشناسی، تیم فنی و درنهایت شورا دارد. این طرح از نظر سازمان در مراحل نهایی اســت. بعد از تقدیم به شورای شهر قطعا در کمیتههایی بررسی میشود. ممکن اســت اعضا نظرات اصالحی داشته باشند و این طرح را برگردانند تــا کارهای اصالحی روی آن انجام شود.

در این طرح بهچه نکاتی توجه شده است؟ یکی از نکات این اســت کــه در بناهای فاخر و بزرگ در سطح شهر موضوع نورپردازی از همان ابتدا در طرح اولیه دیده شــود. تکیه بر الگوهای مصرف و تولید داخلی، انرژیهای پاک و استفاده از المپهای مصرف که آلودگی بصری ایجاد نکند و مبتنی بر صنعت داخلی باشــد، مواردی است که در نظر گرفته شــده است. در این طرح آمده اســت نورپردازیهای مربوط به اماکن تاریخی با هماهنگی ســازمان میراث فرهنگی باشــد و نورپردازی مربوط به ارگانهای خاص با هماهنگی آن سازمان باشد. البته باید بگویم در الیحه طرح جامع جزئیات دیده نمیشــود و فقط یکسری دستورات و سیاستگذاریها مدنظر قرار میگیرد.

آیا میزان نور تهران پذیرفتنی است؟ شهر تهران در مقایسه با گذشته نور قابل قبولی دارد حتی در مقایسه با شهرهای کشورهای دیگر که در سطح شهر تهران قرار دارند؛ اما اگر بخواهید

در اصول نورپردازی آمده است که نورپردازینباید بهصورت زائده باشد و مکان، معبر یا هر المانی که نورپردازی میشود،همانطورکه در روز دیده میشود، در شب هم دیده شود و نه بیشتر و نه کمتر به آن توجه شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.