دکترینتخریب و تالش داعش برای پاککردن تاریخ

Jameh Pouya - - جها‌ن میراث‌فرهنگی -

تروریســتهای داعش در آگوســت ،2015 خالد االســد، باستانشناس 08ساله و نگهبان رسمی شهر تاریخی پالمیرا را در سوریه ســر بریدند. بدن او بر باالی موزهای آویخته شد که بیش از 40 ســال از زندگی و کار خود را در آنجا گذرانده بود. روی بدن او دستنوشــتهای با این مضمون به چشم میخورد: رئیس بتخانهای که در نشستها و کنفرانسهای کافران شرکت میکرد. آنچه االسد را برای همیشه در ذهن مردم سوریه زنده نگه خواهد داشــت، این اســت که پیش از اعدامش در میدان اصلی شهر، او از دادن اطالعات به داعش درباره گنجهای پالمیرا امتناع کرد.

پالمیرا برای بیش از دوهزار سال متمادی، نقطه اتصال شرق و غرب جهان بود. با در اختیار داشتن معماریهایی از دوران یونان باستان در کنار سنتهای اسالمی، این منطقه را میتوان بستر فرهنگ و حافظه تاریخی جهان دانست. عشرت فرهام، استاد باستانشناسی دانشگاه ییل، در اینباره میگوید:«اینطور به نظر میآید که داعش بههیچوجه دوست ندارد این ریشههای تمدن با دیدگاههای سادهانگارانه آنها مقایسه شود». عمرو االعظم، استاد تاریخ و مردمشناســی دانشگاه شاونی در ایالت اوهایوی آمریکا که تالشهایی را در سوریه برای محافظت از این آثار تاریخی و فرهنگی انجام میدهد، عقیده دارد حمله به مکانهای تاریخی یک استراتژی تبلیغاتی از ســوی داعش به حساب میآید. او میگوید:«داعش از طریق این استراتژی سعی میکند جهان را در شــوک فرو ببرد، حاال یا از طریق ســربریدن زندانیان باشد یــا منفجرکردن و تخریب بناهای تاریخــی». االعظم در ادامه میگوید:«داعش در سالهای گذشته با این اقدامات سعی کرده بگوید در نبود واکنشی جدی از سوی جامعه بینالملل، چنین جنایاتــی را در مصونیت کامل انجام میدهد». فرهام میگوید تخریبکردنمیراثهایجهانیثبتشدهیونسکو،فرصتیآسان در اختیار داعش است تا با کمک آن غرب را به تمسخر بگیرد.

این اقدامات همچنین جوامع محلی را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد. عمومیکردن این اتفاقات و خشونتها در چند سال اخیر نهتنها مقاومت مردم محلی را مقابل تروریستها تضعیف کرده؛ بلکه موجب شده نیروهای بیشتری به آنها ملحق شوند. داعش تخریب میراثهای تاریخی و فرهنگی را با این هدف انجام داده که مردم عراق و ســوریه از گذشته خود جدا شوند. ایوان رایان، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور فرهنگی و آموزشی،

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.