بازیگرانکمتجربه هم باید دیده شوند

Jameh Pouya - - صفحه اول -

گفت وگو با مسعود دلخواه، کارگردان و مرتضی اسماعیلکاشی، بازیگر نمایش«مفیستو»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.