نشاط جمعی و سرمایه اجتماعی

Jameh Pouya - - فرهنگي - علیرضا‌رحیمی‌نژاد

آتنــا. آتنا. آتنــا. آتنــا... زبانها و ذهنها مشغول اســت. جنایت سیاه، فجیع، شنیع. همه گریستیم. دخترک هفتساله بود؛ شــاد و خرم. پرامید و لبریز از آرزو و حاال نیست. مرده است. کشــته شده اســت. چه تلخ. او اولین نبود؛ چه تلختــر. آخرین نخواهد بود. چه گزندهتر. کــودکان زیادی قربانی شدهاند و میشــوند. نهفقط اینجا که همهجا؛ ایران، ژاپن، فرانســه، یونان، آمریکا، پاکســتان، ترکیه، ســودان، سومالی و .... جغرافیای خشونت علیه کودکان به پهنای وسعت خاک است و تاریــخ آن به قدمت حضور ما بر این خاک. عجیب شاید باشــد نوشتن از نشاط در این روزهای بهت و سوگ اما از نشــاط نوشتهایم، از شادی. نه برای سرپوشگذاشتن بر اندوه مرگ آتنا که غم قتل دخترکان و پسرکان را پایانی نیست؛ داغی ماندگار بر پیشانی بشر. انسان که خود را مفتخرکرده است به القاب پرطمطراق.

نوشــتن از نشاط نه برای فراموشی بلکــه یــک ضــرورت اســت؛ نیازی انکارناشــدنی تا ســیاهه جنایتهای ســیاه کمتــر طوالنی شــود و البته برای اینکه فرامــوش نکنیم همهچیز آنقدرها هم تیره و تار نیست. نورهایی هم هست، رنگهایی، لبخندهایی که باید دیدشان، پذیرفتشان و تکثیرشان کرد. نشــاط مسری است، از فردی به فردی. از خانهای به خانهای. از شهری به شهری. شــادی من، خوشحالی تو را به دنبال خواهد داشــت و نشــاط تــو، جوانههــای شــور را در جوانی دیگــر خواهد رویانــد. زندگی جمعی اینگونه اســت که رونــق میگیرد و انگیزهها جهت مییابد. اینگونه است که همصدا میشــویم باهم و همدل و همگام و همســایه برای صعود، برای عبور، برای غرور. این همانی است که نامش را گذاشتهایم سرمایه اجتماعی. شــوق اگر نباشــد، امید اگر نباشــد سرمایهای هم نیســت. این شد دلیل نوشــتن از نشــاط اجتماعی اما تا به حال زیاد نوشــتهاند و زیاد گفتهاند از آن. بحثها شــده است و بررسیهای بســیار. برگههای تحقیق پر شدهاند، مهر شــدهاند و بایگانی شــدهاند؛ اما هنوز از آنچه باید باشیم، دوریم. هنوز محتاجیم. دیدگاهها هنــوز متفاوت، سالیق هنوز متضاد؛ حتی.

پیــش از هر چیــز باید بــه تعریف علمی از نشــاط اجتماعی رسید و اینکه الزمههایش چیســت؛ پیشنیازهایش. عــدهای میگویند اقتصــاد، رفاه، پول و عدهای دیگر مثالهای نقض فراوان دارند. باید به توافق رسید و تفاهم تا چارچوبها چیده شود و پس از آن برنامهها، روشن. دستورالعملی، قانونی، بخشنامهای تا همه مکلف شویم به پروراندن نهال نشاط. از شهرداری تا آن وزارتخانه و این سازمان. از رنگآمیزی شهر تا... .

در ایــن شــماره ســعی کردهایم بخشی از الزمههای نشاط اجتماعی را بررسی و برخی مانعها را پیدا کنیم اما بیشک رسیدن به نقطه مطلوب عزمی جدی میخواهد و همگانی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.