معتاد نیستند ۰۳ درصدکارتنخوابها

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار -

70 درصد مبارزه بــا موادمخدر، حــدود بنابر اظهارات ســخنگوی ســتاد دارند. در شرایطی مابقی ظاهری شبیه معتادان کارتنخوابها معتاد هستند و بین 10 تا 20 معتادان پس از تــرک اعتیاد، کــه در حال حاضر مانایی و پاکی ورود دستگاه قضائی مبارزه با مواد مخدر اعتقاد به درصد است، سخنگوی ستاد است که تجربه ترک اعتیاد آنها دارد. این در حالی به برخورد با معتادان متجاهر و بار دیگر به چرخه اجباری باعث میشود معتادان نشان داده در بیشتر موارد ترک تا53 درصدافرادیکهدر اعتیادبرمیگردند.پرویزافشارهمچنیناظهارکرد:03 دارند یا در پاتوقها گرچه ظاهری شبیه معتادان کف خیابانها زندگی میکنند، کودکان کار، مهاجران، بیماران مزمن روانی، زندگی میکنند، اما کارگران فصلی، اینکه به دلیل و کارتنخواب هستند.او با بیان زنان خیابانی و افراد فاقد جا و مکان اظهار متجاهر، آنها نیز انگ اعتیاد میخورند، تشابه ظاهری این افراد با معتادان این افراد معتاد نیستند. کرد: غربالگریها مشخص میکند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.