زندانیشدن جوان معلول بهخاطر مهریه ۴۱ سکهای

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار -

جوان معلول همدانــی بهخاطر 14 ســکه به زندان افتاد. مدیرعامل ستاد دیه اســتان همــدان در اینباره گفت: این زوج جوان پنج ســال پیش زندگی مشــترک خود را با قبــول مهریه 14 سکه بهار آزادی آغاز کردند. این جوان که مشــکل شنوایی دارد، محل زندگی خود را به اصرار زوجه از شهرستان بهار به مرکز اســتان منتقل کرده و مجبور به اجاره خانه در یکی از شــهرکهای حاشیه شهر میشــود.وی افزود: داماد جوان اقدام به دریافت تسهیالت بانکی کرده و یک مغازه تأسیساتی راهاندازی میکند اما بدهی و سختشدن زندگی برای این خانواده موجب ترک منزل از سوی زوجه و طلب مهریه میشود. وی اضافه کرد: این جوان که توان پرداخت بدهی و تأمین مهریه را نداشت، با حکم قاضی راهی زندان میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.