اعالم بیش از ۰۰۴۲ کودکآزاری در سال ۵۹

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار -

مدیرکل بهزیستی استان تهران از 2467 کودکآزاری در اســتان تهران در یک سال گذشته خبر داد. این رقم در کل کشــور 27 هزار نفر بوده است. اصغر باقری درباره بیشترین مشکالت گزارششــده در اورژانــس اجتماعی در یک ســال اخیر بهویژه در سال 95 گفت: بر اســاس تماسهای اورژانس اجتماعی 2467 گزارش کودکآزاری در یک سال اخیر در تهران ثبت شده اســت. کمترین علت تمــاس مربوط به اختالالت هویت جنســی بوده که 9 نفــر در این خصوص بــا اورژانس اجتماعی تمــاس برقــرار کردهاند.به گفته او، متقاضیان طالق، خودکشی و سالمندآزاری نیز از دیگر موارد تماس با اورژانس اجتماعی بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.