کمبود بودجهای که تاکسیهای فرسوده و شهر را آلوده میکند

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار -

عمری که در تهران 10 ســال اســت؛ حداکثر عمر تاکســی در آن تاکسی باید از از سه سال است و بعد از کشورهای پیشرفته کمتر عمری بیشتر تاکسیهایی هستند که با رده خارج شود. اما در تهران، به 90 هزار تاکسیهایی که تعدادشان از 10 ســال هم کار میکنند. روند نوسازی یکی از دالیل ادامه کندی دستگاه میرسد.کمبود بودجه تهران با انتقاد عضو مجمع نمایندگان استان تاکسیهای فرسوده است. که بانکهای در پایتخت خواستار آن شد ازترددتاکسیهایفرسوده هاشمزایی ناوگان را فراهم کنند.عبدالرضا عامل تسهیالت نوسازی این شهر تهران کمیسیون حملونقل شورای دررابطهبااظهاراترئیس بسته فرسوده تهران تا پایان سال مبنی بر اینکه پرونده تاکسیهای فرسوده نقش زیادی در افزایش میشــود، با بیان اینکه تاکسیهای این کالنشهر داشــته و مهمترین معضل آالیندگیهوایپایتخت شورای حلقههای ارتباطی مانند شهرداری، آلودگیهواست،گفت:اگر همکاری عامل و درنهایت وزارت کشور شهر،تاکسیرانی،بانکهای تاکسیها باشند، بیشک موضوع نوسازی الزم را با یکدیگر داشــته بهدرستیتحققمییابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.