نشاط بدون هزینه و امکانات

Jameh Pouya - - چشم‌اندا‌ز ورزش‌همگانی - پویان‌صفربیگلو

سالیان زیادی است که کشــورهای توسعهیافته برای پیشــرفت به یک نقطه مشــترک رســیدهاند که آن هم پیشــرفت از راه ورزش یا موفقیت در رقابتهای جهانی از طریق ورزش اســت. وقتی صحبت از فعالیتهای ورزشی میشود، نباید همه نگاهمان را معطوف به بعد حرفهای آن کنیم و این موضوع دقیقا همان دلیل توســعه کشورهای پیشرفته یعنی توجه ویژه به بعد دیگر ورزش یعنی ورزش همگانی است. ورزش همگانی را درحالحاضر مهمترین ابزار برای باالبردن سرانه سالمت در جوامع پیشرفته میدانند؛ چه سالمت جسمی و چه سالمت روانی. در توسعه ورزش همگانی نهادهای مختلفی از شهرداریها و وزارتخانهها تا آموزش و پرورش و فدراسیونها و انجمنهای ورزشی نقش دارند؛ اما سؤال اینجاست که نقش و جایگاه ورزش همگانی در کشور ما چیست؟ آیا توانستهایم از این مهم برای توسعه و پیشرفت و همچنین حفظ سالمت افراد و ایجاد نشاط در جامعه استفاده کنیم؟ آیا توانستهایم فرهنگ این ورزش را در کشورمان جا بیندازیم؟ آیا توانستهایم راهی برای مقابله با زندگی ماشینی پیدا کنیم و کمتحرکی را که عامل بسیاری از مریضیهــا و بیماریهاســت، از طریــق همین ورزش همگانی کاهش دهیم؟ آیا میشود امیدوار بود که بتوانیم سالمتی در جامعه را ازکمهزینهترین راه ممکن یعنی ورزش همگانی به دست آوریم؟ آمار نشان میدهد ورزش همگانی در کشور ما با استانداردهای جهانی فاصله دارد.

ورزش همگانی نیمه گمشده ورزش کشور

بهدلیل اهمیت مقوله تربیتبدنــی در زندگی روزمره مردم، اصل سوم قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران، دولت را موظف کرده است بهمنظور نیل به اهداف متعالی انسانی، همه امکانات خود را برای تربیتبدنی رایگان برای همه و در تمام سطوح به کار ببرد. ورزش همگانی در ایران بهطور رسمی از سال 1358 با عنوان ورزش محالت، مطرح شد و در ســال 1362 بهصورت تشکل قانونی با نام جهاد تربیتبدنی رسمیت یافت. توسعه و ترویج فرهنگ ورزش همگانــی از همان زمان با هدف گذرانــدن اوقات فراغت، کمک به توســعه سالمت، ایجاد نشــاط و شادابی، مقابله با بیماریهای جســمی و روانی و جلوگیری از گسترش ناهنجاریها و بزهکاریهای اجتماعی، مقابله با اعتیاد، ایجاد امید و ارتقای بهرهوری بین مردم بهویژه نوجوانان و جوانان در دســتور کار قرار گرفت. در ادامه نیز با تشــکیل وزارت ورزش و جوانان، ترویــج ورزش همگانی بهعنوان یکی از برنامههای اصلی دولت در ورزش مطرح شد و بودجههایی نیز در این زمینه به فدراسیونهای ورزشی اختصاص یافت. طبق یکی از بندهای قانونی در وزارت ورزش و جوانان، هر فدراسیون ورزشی موظف است 10 درصد از بودجه ساالنه خود را صرف ترویج رشــته خود در ورزش همگانی کند. ضمن اینکه طبق ســند چشمانداز ســال 1404 باید 40 درصد مردم به ورزش همگانی مشغول باشند؛ اما اکنون با تمام آمارها حدود 20 درصد از افراد جامعه ورزش میکنند. درواقع ورزش همگانی که میتواند با کمک شــهرداریها و رسانه ملی در جامعه گسترش بیشتری پیدا کند، نیمه گمشده ورزش در کشور است.

انگیزه را بیدار کنید

شاید شــما جزء آندســته از افرادی باشید که صبح علیالطلوع در پارک محل حاضر میشوید و با دوستانتان ورزش صبحگاهی انجام میدهید و شاید هم دلتان بخواهد ورزش همگانی را یک روز در برنامههای روزانه زندگیتان قرار بدهید. خیلی هم فرقی نمیکند که صبحگاهی باشد یا عصرگاهی،اینکهکسیبتواندبدنشرابههمیشهورزشکردن عادت دهد و در 24 ساعت شبانهروز حداقل نیمساعتی را به ابتداییترین فعالیتهای بدنی اختصاص دهد، قطعا اتفاق خوبی است که خیلیها دنبالش هستند. ورزشکردن یا به عبارت بهتر انجام ورزش همگانی ازجمله کارهایی است که امکانات زیادی هم نمیخواهد، کافی است بندهای کفش را سفت و خودت را برای یک پیادهروی کمی پرسرعت آماده کنی، همین. انگیزهات را بیدار کن!

اول ذهنتان را حرکت دهید

انگیزه چیزی نیست که یکدفعه برایتان ایجاد شود، اما میتوانید آن را برای خودتان خلق کنید. شاید ورزشکردن فقط به حرکتدادن بدن مربوط باشد، اما اگر ابتدا ذهنتان را حرکت ندهید، به جایی نخواهید رســید. کنارگذاشتن موانع ذهنی گذشــته، میتواند در را برای ایدههای جدید و نگاههــای تازه باز کند. نه قرص، نــه رژیم و نه جراحی پالســتیک، هیچکدام نمیتوانند جای تحرکداشــتن را بگیرند. پس این حقیقت را بپذیرید که باید ورزش کنید. اگر بیشتر وقتتان را مینشینید و میخواهید وزن کم کنید و سالم باشــید، ورزش یک ضرورت است. رسیدن به این حقیقــت معموال انجامش را کمی راحتتر میکند و خبر خوش اینکه انتخابهای زیادی پیشروی شماست. ورزش حتما نباید در باشگاه باشد یا ساعتها وقت ببرد و برایش هزینههای مختلفی کنید. دانستن اینکه میتوانید تجربه ورزشی خودتان را خلق کنید، به شما انگیزه میدهد و شما را به حرکت وامیدارد.

هدفگذاری و تغییر در سبک زندگی

در گذشــته ما دالیل زیادی برای حرکتکردن داشتیم. مجبور بودیم خودمان چمنها را بزنیم، ظرفها را با دســت بشوییم، مسیر سرباالیی رفت و برگشت به مدرسه را با وجود برف فراوان با پای پیاده طی کنیم و...؛ نکته اینجاســت که امروزه همهچیز عوض شده و ما نمیتوانیم به گذشته برگردیم. بیشتر ما قادر نیستیم کامپیوتر، تلویزیون، خودرو و گوشی تلفــن را کنار بگذاریم. همه این چیزها برای ما مهم و مفید هستند، اما اگر اجازه دهیم بر ما تسلط پیدا کنند، میتوانند منجر به مشکالتی برای سالمتیمان شوند. آگاهییافتن از مسئولیتمان و همچنین درک نیاز به ایجاد تعادل، ما را یک قدم به ایجاد تغییر در سبک زندگی نزدیکتر میکند.

ورزش گروهی بهتر از ورزش انفرادی

ورزش به اســتفاده درســت و مثبت از زمانهای آزاد و وقتهای بیکاری کمک میکند و باعث میشود افراد دور هم جمع شوند و از فردگرایی جلوگیری میکند. ورزش همگانی همچنین تا حــدی از رفتارهای ضدبشــری و ضداخالقی جلوگیری میکنــد. ورزش همگانی را میتوان از جنبههای مختلــف مانند وضعیت مشــارکت اجتماعی افــراد، تنوع فعالیتهای بدنی، جایگاه ورزش همگانی، نقش رسانهها در ورزش همگانی و دهها جنبه دیگر بررسی کرد. خیلیها وقتی میخواهند برای ورزشکردن بهطور منظم برنامهریزی کنند، دچار مشکل میشوند و بهسختی طبق برنامه عمل میکنند؛ اما وقتی ورزش را بهصورت شرکت در گروههای ورزشی انجام میدهند، نتایج بهتری میگیرند. فرصت آشناشدن با آدمهای جدید که در شرایط عادی با آنها ارتباط پیدا نمیکردید، یکی از مزایای شرکت در ورزش گروهی است. وقتی در گروه کار میکنید احتمالش خیلی بیشــتر است که سختتر تمرین کنید و به اهدافی که برای خود دارید نزدیکتر شوید. ضمن اینکه ورزش در گروه ســرگرمکننده است و ذهن شما را از روزمرگی و سختی کار دور میکند. همچنین گروههایی که همراه با موسیقی کار میکنند، پرانرژیتر ورزش میکنند و در ضمن در کنارهمبودن آنها را شادابتر میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.