ZUMBA FITNESS

«زومبا» دالیل و تبعات ممنوعیت

Jameh Pouya - - چشم‌اندا‌ز ورزش - مریم‌طالبی

انجام این ورزش نیز همان نقش هارمونی و هماهنگی بیشتر بین ورزشــکاران را بازی میکند. گفته میشود این ورزش در 180 کشــور دنیا انجام میشــود؛ اما با تصمیم مسئوالن ورزش کشــور ما، زومبا به فهرست ورزشهای ممنوعه راه پیدا کرده است.

بــه نظر میآید ازآنجاکــه ورزش زومبا را در دنیا با عنوان رقص زومبا هم میشناسند، شاید همین کلمه «رقص» باعث این ممنوعیت در ایران شــده اســت، درحالیکه انجــام این ورزش، اصال به معنای رقصیدن نیســت. انجام ورزش با ریتم موســیقی در بسیاری از ورزشهای مجاز کشور، رایج است و ورزشکاران بهخوبی میدانند که پخش موسیقی در حین انجام ورزش تا چه حد در افزایش انگیزه ورزشکاران تأثیر دارد؛ برای مثال بیشتر در باشگاههای بدنسازی، موسیقی بلند پخش میشــود و خیلی از ورزشکاران با ریتم این موسیقیها کار میکنند. اگر قرار بر ممنوعیت باشد، باید خیلی از این ورزشها هم ممنوع شود.

حتی در صداوسیما هم پخش ورزش و نرمش موزون

جای دوری نرویــم، در همین پایتخت که باید گل سرسبد ورزش کشــور باشد، براساس آمارهای رسمی فقط 20 درصد مردم ورزش میکنند و ســرانه فضای ورزشی برای هر تهرانی هم حدود 43 سانتیمتر است. در شهرستانها که اوضاع خیلی بدتر است.

وقتی این آمارها را کنار هم میگذاریم، قاعدتا توقع داریم مســئوالن ورزشی کشور، فکری به حال افزایش تحرک بدنی مردم کنند تا ورزش کشور، رونق بگیرد؛ اما مسئوالن ورزشــی ما در تازهترین اقدام خود، رأی به ممنوعیت ورزشــی دادهاند که طرفداران زیادی در ورزشــگاهها دارد. همین چند هفته قبل، فدراســیون ورزشهای همگانــی، ورزش «زومبا» را ممنوع اعالم کرد.

ورزش زومبا قدمتی 71ساله دارد و کلمبیاییها آن را به ورزش دنیا معرفی کردند. در این ورزش، تمام عضالت بدن به حرکت درمیآید و پخش صدای موسیقی حین

چرا ما نباید در زمینه ورزشهای همگانی، پیشرفت داشته باشیم؟ تا چه زمانی باید به سبک ایروبیک و آمادگی جسمانی که از 15 سال پیش در ورزشگاهها رواج داشته، رفتار کنیم؟بهروزکردنورزشهایهمگانی نهتنها باعث جذب بیشتر مردم به باشگاهها و ورزشگاهها میشود، بلکه سالمت جامعه را هم تضمین میکند

با صدای موسیقی، سابقهای طوالنی دارد. در این نوشتار با یک مربی ورزش زومبا و یک کارشــناس ورزشــی، ممنوعیت تازه ورزش زومبا را به بحث گذاشــتهایم و از آنها درباره چرایی این ممنوعیت جدید و تبعات این تصمیم سؤال کردهایم.

ورزش زومبــا یکی از پرطرفدارتریــن ورزشهایی است که در ســالهای اخیر در ورزشگاهها رونق پیدا کرده اســت. این ورزش بهدلیل اینکه تحرک باالیی را میطلبد، چربیســوزی باالیــی دارد و همه اندامها و عضالت بدن را درگیر میکنــد. کلمه زومبا به معنی تکانخوردن سریع است. این ورزش به امکانات خاصی نیاز ندارد و ازاینرو میتوان این ورزش را در هر جایی انجام داد. عدهای ورزش زومبا را برای کاهش وزن انجام میدهند که انجام این ورزش در تناسب اندام هم نقش مثبتی دارد. افرادی که خیلی چاق هستند، ابتدا برای انجام این ورزش ممکن اســت به دردسر بیفتند، چون ماهیت ورزش زومبا در حرکات سریع آن است و افراد خیلی چاق هم از پس این حرکات تند برنمیآید؛ ولی همین افراد چاق اگر زود تســلیم نشوند و زومبا را رها نکنند، خیلی ســریع میتوانند با کمک مربی خود به همان سرعت واقعی زومبا برســند و پابهپای دیگران، نرمشهای این ورزش را برای حفظ ســالمتی خود به خوبی پیاده کنند.

سالمت جسم و روان در زومبا

«الف. ک»، مربی زومبا، در یکی از ورزشگاههای شهر تهران است که به قول خودش چون نمیخواهد کارش را از دســت بدهد، ترجیح میدهد اســمش ناشناخته باقــی بماند. او در گفتوگو با «جامعه پویا» در توضیح بیشتر ورزش زومبا میگوید: «زومبا ازجمله ورزشهایی است که نهتنها سالمتی جسمانی را به ورزشکار هدیه میدهد، بلکه ســالمت روانی او را نیــز در پی خواهد داشت».

او میگویــد: «ازآنجاییکه ورزش زومبــا فرد را با هیجان و تحرک باالیی روبهرو میکند، فرد در هر یک ساعت، حدود 800 کیلوکالری انرژی مصرف میکند. بین شــاگردانم کســانی را دیدهام که پیش از شرکت در کالس زومبــا، از بیماری افســردگی رنج میبرده و حتی دارو مصرف میکردهاند؛ اما بهواسطه هیجانی که با زومبا تجربه کردهاند، مصرف داروهایشــان را کاهش دادهاند؛ بنابراین با سند و استدالل میگویم این ورزش، در رونــد درمان برخی بیماریهای روحی نیز میتواند بسیار مؤثر عمل کند».

در گذشــته ورزشهایی مثل ایروبیــک، ایرودنس و فیتنس بهراحتی آموزش داده میشــد و با استقبال نسبی مردم هم مواجه شده بود. به قول این مربی زومبا، ورزشی مثل زومبا که چند برابر ورزشهای قدیمی، فرد را به تناسب اندام و نشاط و سالمتی نزدیکتر میکند، باید بیش از اینها با استقبال مسئوالن روبهرو شود، نه اینکه در جهت ممانعت از انجام این ورزش در باشگاهها حرکت کنند.

ورزش زومبا به قول او، جامعه را به سمت شادی و هیجان ســوق خواهد داد و بههمیندلیل، اگر نام این ورزش را هم تغییر دهیم، باز طرفداران خود را خواهد داشت: «در بسیاری از کشورها فستیوال ورزش زومبا برگزار میشود، درحالیکه در ایران فقط در ورزشگاهها و در قالب گروههای کوچک برنامههایی اجرا میشود. مسئوالن نباید با این ورزش پرطرفدار بهگونهای رفتار کنند که این ورزش بهطور مخفیانه در باشگاهها برگزار شود».

او معتقد است دیگر کمتر کسی به سمت آمادگی جســمانی به ســبک قدیم میرود و تأکید میکند: «چرا ما نباید در زمینه ورزشهای همگانی، پیشرفت داشته باشــیم؟ تا چه زمانی باید به سبک ایروبیک و آمادگی جســمانی که از 15 سال پیش در ورزشگاهها رواج داشــته، رفتــار کنیم؟ بهروزکــردن ورزشهای همگانی نهتنها باعث جذب بیشتر مردم به باشگاهها و ورزشگاهها میشود، بلکه سالمت جامعه را هم تضمین میکند».

این مربــی زومبا با اشــاره به وجود باشــگاههای زیرزمینی، اظهار میکند: «بســیاری از باشــگاههای غیرقانونی و زیرزمینی وجود دارند که در پارکینگهای منــازل و بدون داشــتن مجوز و نظارت مناســب در حال فعالیت هســتند. مسئوالن باید برخورد جدی با این ورزشــگاهها داشته باشند، نه اینکه با اصل ورزش مخالفت کنند».

جوانان را از ورزش، دلزده نکنیم

ورزش زومبا محدودیت ســنی ندارد و از نوجوان تا سالمندان میتوانند با این ورزش ارتباط برقرار کنند. این مربی زومبا با اشــاره به همین نکته میگوید: «در کالسهای من از 12 ســال تا باالی 50 سال شرکت میکنند و لذت میبرند. وقتی همه ســنین به چنین تفریح و ورزش ســالمی گرایش دارند، چرا باید آن را ممنوع کرد؟ شاید بتوان گفت تنها دلیل ممنوعکردن این ورزش این باشــد که نام رقص را با خود بههمراه دارد، اســتفاده از موسیقی هنگام انجام این ورزش هم فقط برای ریتم و تمرکز ورزشکار روی حرکات است، وگرنه انجام زومبا جز برای ســالمتی و تناسب اندام، هدف دیگری را دنبال نمیکند».

بااینکه بســیاری از ورزشها، فقط عضالت پهلو و شــکم را تحت تأثیر قرار میدهند؛ اما حرکات زومبا بهگونهای است که همزمان تمام عضالت بدن را درگیر میکند. این مربی زومبا اظهار میکند: « اگر بخواهیم یک مکان استاندارد و مطمئن برای وقتگذرانی جوانان کشور در نظر بگیریم، قطعا ورزشگاهها یکی از آنهاست. پس باید با کشــف عالیق جوانان، آنهــا را در جذب بیشــتر به ورزشــگاهها یاری کنیم، نه اینکه با اعمال محدودیتهــای بیدلیل، جوانــان را از ورزشکردن، دلزده کنیم».

نباید فراموش کرد تحرکداشتن، دشمن شماره یک بیماریهای غیرواگیر است. این روزها بیماریهایی که ناشــی از تحرکنداشتن اســت، بهاندازه تصادفات و مصرف دخانیات، قربانی میگیرد، بهطوریکه ساالنه بیش از 30 هزار نفــر بهدلیل کمتحرکی جان خود را از دســت میدهند، زیرا این کمتحرکی باعث تصلب شــرایین در بدن میشــود. اینها نظرات دکتر مهدی باقریان، عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، در گفتوگو با «جامعه پویا» است.

او ادامه میدهــد: «باید بپذیریم هر فعالیتی که به آن ورزش میگوییم، اثــرات مثبت فراوانی بر زندگی و ســالمت انسان خواهد داشــت، اما در ورزشکردن، مسئله دیگری به نام ارزشهای ملی نیز مطرح است؛ یعنی این تحــرک و ورزش با توجه به چه ارزشهایی انجام میشود. ما یکسری ارزشهای باالدستی داریم که با موضوع فعالیت برخی ورزشها در تضاد اســت. البته جالب اســت که در این زمینه، اســتانداردهای دوگانــه داریم؛ یعنی برای مثــال گاهی این ارزشها، ایروبیک و ژیمناســتیک ریتمیــک را میپذیرد؛ اما با ورزشی مثل زومبا، مخالفت میکند».

موسیقی و حرکت در نهاد بشر

باقریــان با بیان اینکه حرکت، ذات و جوهره بشــر است، تأکید میکند: «متأسفانه در کشور ما هیچوقت دراینباره روشــن و بیپرده صحبت نشده است. وقتی برای یک کودک یک ساله، موسیقی نواخته میشود، حرکات ریتمیک دست و پای کودک را خواهیم دید، چراکه موسیقی در نهاد بشر، درونی شده است».

این عضو هیئتعلمی دانشــگاه علــوم تحقیقات میگوید: «به نظر میرسد برگزاری چنین نشستهایی بــرای ورزش زومبا الزامی اســت تا در ایــن حوزه با استانداردهای چندگانه مسئوالن مواجه نشویم. ورزش زومبا بهدلیل اینکه نبض را باال میبرد، جزء ورزشهای هوازی است و بههمیندلیل تأثیرهای تقویتی مثبتی روی سیستم قلبی ـ تنفســی فرد خواهد داشت». به گفته این اســتاد تربیتبدنی، عالوه بر تأثیرهای این ورزش بر جســم فرد، شاهد تأثیرهای مثبت روحی و روانی نیز خواهیم بــود. در عصری که مهمترین علت بروز بیماریها، وجود مشــکل در سیستمهای قلبی و تنفســی اســت، اگر میخواهیم تحرک و پویایی بین مردم رونق یابد و از مرگومیرهای ناشی از کمتحرکی جلوگیری شود، الزم است با نظارت متولیان ورزشهای همگانی، مردم را به انجام ورزشهای پرتحرکی مانند زومبا تشویق کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.