دنبال نشاط همگانی با ورزش همگانی هستیم

اوایل دهه 70 بود که با تصمیم مشترک کمیته ملی المپیک و سازمان وقت تربیتبدنی، فدراســیون ورزشهای همگانی تأســیس شد و مانند سایر فدراســیونها، با اساســنامه اختصاصی فعالیت خود را آغاز کرد. هدف اصلی این فدراسیون ایجاد فرصت برای ورزشکردن عموم جامعه و ایجاد زیر

Jameh Pouya - - چشم‌اندا‌ز ورزش‌همگانی -

مرتضی‌میثاقی هدف ما این است که هرکس در هرجا به هر صورت با هر جنسیتیباشد،بتواند بهنیازهایحرکتی خود پاسخ مثبت بدهد.مامیبینیم یوگا،پیالتسایروبیک و بسیاری رشتههای دیگر،مخاطبانبسیار زیادی دارند؛ ولی فدراسیونندارند

وقتی دربــاره ورزش همگانی صحبت میشــود یعنی ورزش برای عموم مردم؛ اما وقتی صحبت از فدراسیون ورزشهای همگانی به میان میآید، به نظر میرســد این مقوله مربوط به عدهای خاص میشود و حرفهای است. این تحلیل درست است یا خیر؟ خیر؛ فدراســیون همگانی برای عدهای خاص نیســت. ما در هر فدراسیون کمیته همگانی درســت کردهایــم و فدراســیون ورزشهای همگانی هم همه این کمیتهها را زیر پوشــش قــرار میدهد تا هرکــس در هرجا بدون هیچ محدودیت و کمترین هزینه بتواند به نیازهای حرکتی خود پاســخ مثبت بدهد. در بند سوم شرح وظایف فدراسیونها نوشته شده که باید در راستای اشاعه و گســترش ورزش خود به آحاد مردم اقدام کنند. اولویت ما این است که فدراسیونورزشهایهمگانیمدیریتهمگانی داشته باشد. یعنی در تمام دستگاههای اجرائی مثل آموزش و پرورش، شهرداریها، نیروهای مسلح ...و مدیران هر سازمان میتوانند مسئوالن ورزش همگانی در سازمان خود باشند و باید در راستای همگانیکردن ورزش بین کارکنان خود و خانوادههایشان تالش کنند.

پس وظیفه فدراسیون ورزش همگانی مشخصاچیست؟ دستگاههای اجرائی خودشان بخشی از جامعه آماری ما را تشکیل میدهند و میتوانند فعالیت کنند و فدراسیون میتواند هماهنگکننده اینها باشد. در نامهای هم که نوشته شده و مصوبهای که هیئت دولت دارد، آمده که وزارت کشــور و دســتگاههای اجرائی باید در راستای ورزش عمومی از طریق شهرداریها برای مردم اقدام کنند. بعد فدراســیون ورزشهــای همگانی و وزارت ورزش و جوانــان هــم در راســتای برنامهریزی و هماهنگی بین دســتگاهها اقدام کنند؛ بنابراین وقتی رسالت ما هماهنگکردن دستگاهها ست؛ یعنی همه فدراسیونها باید این کمیته را راه بیندازند و فعالیت کنند؛ همینطور همه وزارتخانهها. ورزش همگانی حوصله، نشاط و سالمتی میآورد. تمام مسئوالن ورزش کشور برای طیفی که زیر نظرشــان هستند، مسئول ورزشهمگانیاند.

انجمنهای ورزشــی زیــادی زیر نظر فدراســیون ورزشهــای همگانی قرار دارند. کار این انجمنها و عملکردشــان در رشتههای مختلف چطور تعریف شده و چه معیاری برای ســنجش عملکرد آنها وجود دارد و براســاس چه مقیاسی فقط انجمنهایی خاص زیر نظر این فدراسیون قرارگرفتهاند؟ هدف ما این اســت که هرکس در هرجا به هر صورت با هر جنسیتی باشد، بتواند به نیازهای حرکتیخودپاسخمثبتبدهد.مامیبینیمیوگا، پیالتس ایروبیک و بســیاری رشتههای دیگر، مخاطبان بســیار زیادی دارند؛ ولی فدراسیون ندارند. فدراسیون ما زیر نظر فدراسیون جهانی است و آنها نیز در این ماجرا برنامهریزی کرده و گفتهاند باید نیازهای همه مردم پاسخ داده شود و به ورزش دعوت شوند. ما هم احساس کردیم بهتر است هر ورزشی را که مخاطب دارد وارد این انجمنها کنیم و در قالب انجمن زیر نظر ما فعالیت کنند. تمام این ورزشهایی که پیشتر گفته شد بهاضافه بسیاری از ورزشهای تفریحی دیگر مانند ماهیگیری زیرمجموعه ورزشهای همگانی هســتند. وقتی ما ادعا داریم بهدنبال نشــاط همگانی و شادی مردم از طریق ورزش همگانی هستیم، پس ماهیگیری میتواند در زیرمجموعه این فدراسیون قرار بگیرد؛ بنابراین اینها میتوانند مخاطبان ورزشهای همگانی را سازمان یافتهتر کنند.

سرانه ورزش در کشور ما به چه صورت است؟ چقدر با استانداردهای جهانی و آنچه در این زمینه تعریف شده فاصله داریم؟ درباره این موضوع استاندارد جهانی نداریم، در هیچجا یک تعریف و روش مشخص درباره این موضوع وجود ندارد و جالب است بدانید وقتی میآیند آمار میدهند، مثال در کشــوری 80 درصد مردم به ورزش همگانی میپردازند، این آمار با توجه به فرهنگ و معیار آن کشور است؛ برای مثال در برخی کشورها قمار و رقص را نیز جزء همین ورزش همگانی محسوب میکنند.

یعنی تفاوت متر و معیارها میتواند به مقایسه آماری ناصحیحی منتج شود؟ دقیقا، با توجه به فرهنگ و خیلی موضوعات دیگــر، معیارهــا متفاوت اســت؛ مثل رقص هیپهاپ که این رقص اگر هم در داخل کشور انجام میشــود، در آمار ما محاسبه نمیشود. همچنین با توجه به همان تعریفی که درباره ورزشهــای همگانی داشــتهایم و با کمک ســازمان آمار ایران که از طریق وزارت ورزش هم راستیآزمایی شد، به آماری 21 درصدی رسیدهایم که میتواند با معیار خودمان در کل کشور معنی بدهد.

از نظر شــما این 21 درصد عدد پایینی است یا معقول است؟ وقتی یکی میگوید در یک شهرستان ورزش روستایی و فعالیت بدنیشــان زیاد است، آیا میتوان آن را در آمار ورزش همگانی حساب کرد؟ یا کارگرانی که در کارگاهها و کارخانهها فعالیتهای صبحگاه و ورزشــی هم دارند؟ ما حتی اینها را در آمار به حساب نیاوردهایم. آنها که جلوی تلویزیون و در منازل ورزش میکنند نیز در آمار ما وجود ندارد. آنچه مشهود بود و در سطح کل استانها با آن برخورد کردیم، در این آمار آوردهایم. البته در هیچجای دنیا نمیتوان آمار چنین چیــزی را با قطعیت گفت که به تأیید همه برسد.

بحث من این نیســت که ایــن آمار چقدر درست یا نادرست است؟ مشخصا پرسشم این است که به نظر شما بهعنوان یک کارشــناس، مردم در سراسر کشور راضیکنندهورزشمیکنند؟ به پارک الله تهران یا هر پارکی بروید و بپرسید 10 ســال پیش روزانه چند نفــر برای ورزش به پارک میآمدنــد و االن چند نفر میآیند، قطعا میگویند بهشــدت آمار بیشــتر شده اســت. زنان نمیآمدند حاال میآیند. موضوع بعدی این اســت که وقتی کاری را بخواهیم فرهنگسازی کنیم، به زمان طوالنی نیاز داریم و یکشبه اتفاق نمیافتد؛ اما میخواهم بگویم روند روبهرشــدی خواهیم داشت. طرح جامع بررسی ورزش همگانی کشور که این آمار 21 درصد از آن برآورد شده نیز از طریق گردآوری اطالعات به شیوه پرسشنامهها بوده و براساس سرشــماری نفوس و مسکن سال 90 این کار را انجام دادیم و بین افراد باالی 15 ســال این تحقیق انجام شد.

آمار دیگری هم وجود دارد یا فقط آمار 21 درصدی به دست آمد؟ معاونــت ورزش همگانــی وزارت ورزش بــه دســت آورد و تحقیقاتی انجــام داد. این آمار راستیآزمایی و تأیید شد.

در صحبتهایتــان بــه ورزش مردم در پارکها و فضای ســبز اشاره کردید. این پرســش در ذهن ایجاد میشود که شهرداری نیز نقشی دراینباره داشته یا خیر؟ با این ســازمان هماهنگی داشتید و اصوال به هماهنگــی نیاز بود یا خیر؟ یا ارگانی مانند آمــوزش و پرورش که این فرهنگسازی را در گروههای سنی پایینتر انجام بدهد کمکی به این فدراسیون کرد؟ ما هم با شــهرداری تفاهمنامهای امضا کردیم و بر مبنای آن، برنامههایمان را هدفگذاری کردهایم و کار میکنیم. با شــهرداری تعامل داریم؛ تعامل دوطرفه اســت و جلسههایی که در شــهرداری درباره ورزش برگزار میشود با حضور بنده است. همچنین شعاری داریم که از ابتدا تا االن به آن پایبند بوده و هستیم: ورزش همگانیمدیریتهمگانی. در پاسخ به شــما باید بگویم بله شهرداریها مســئول ورزش همگانی هســتند، آموزش و پــرورش، کارگران، نیروهای مســلح ...و همه مســئول هســتند. بنده نمیتوانم بــروم در نیروهای مسلح ولی از آنها دعوت میکنیم به اینجا میآیند و برنامههایشان را برای سربازان و کارکنان خود میگویند.

اینکه میگویید کارگــر و دانشآموز و ســرباز و هر قشر دیگر باید ورزش کنند، روی کاغذ خوب است، اما راهکار شما برای عملیشدن این موضوع چیست؟ یکــی از راههای ترغیــب این افــراد همان فرهنگسازی اســت که به زمان طوالنی نیاز دارد. نکته بعدی آنکه صدا و سیما حتما باید در این فرهنگسازی نقش داشته باشد و پس از آن رسانههای جمعی دیگر، روزنامهها، نشریات ...و تبلیغاتی انجام دهند که مردم را ترغیب کنند، زیرا تأثیر بسیار زیادی دارد.

صدا و ســیما چنین کاری را انجام داده است؟ شبکه ورزش، شبکه 3 و رادیو ورزش کارهای جدیدی که انجام میدهند بیتأثیر نبوده است. وقتی قهرمان تکواندویی میآید و صدا و سیما تصویر مدالگرفتــن او را پخش میکند، فردا همه مردم میخواهند بروند تکواندوکار شوند.

خب اینکه میشــود ورزش حرفهای و تعریفش از ورزش همگانی متفاوت میشود. نه، وقتی میگوییم میرود تکواندوکار شــود، به این معنا که واقعا قهرمان و مدالآور شــود نیست، شروع میکند و این ورزش را در توان و سعی خود انجام میدهد و جزء ورزش همگانی محسوب میشــود. ولی اول باید آن قهرمان را ببینند که بروند کالس تکواندو ثبتنام کنند. اگر کســی قله را نبیند، شروع به کوهنوردی در کوهپایــه نمیکند؛ بنابرایــن به نظر من همه استانها، فدراسیونها، ارگانها و نهادها مسئول ورزش همگانی هســتند؛ برای مثال فقط نیروهای مسلح بتوانند همه کارکنان خود را از بازنشســتهها تا جانبازان ...و دعوت کنند و مســابقه و جایزه بگذارند، جامعه وسیعی را ترغیب میکند. نکته مهم دیگر این است که باید کاری کنیم باشــگاهها و امکانات ورزشی، نزدیک خانه افراد باشــد. قطعا اگر فردی برای رسیدن تا محل ورزشکردن پنج دقیقه نیاز به راهرفتن داشته باشد، احتمال اینکه هر روز به آنجا برود بیشتر است.

به پارک الله تهران یا هر پارکی بروید و بپرسید 10 سال پیش روزانه چند نفر برای ورزش به پارک میآمدند و االن چند نفرمیآیند،قطعا میگویندبهشدت آمار بیشتر شده است. زنان نمیآمدند حاالمیآیند. موضوع بعدی این است که وقتی کاری را بخواهیم فرهنگسازیکنیم، به زمان طوالنی نیاز داریم و یکشبه اتفاق نمیافتد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.