شهردارآینده شورامحور باشد

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌‌پایتخت - علی‌دشتی پژوهشگر‌و‌کارشناس‌مسائل‌شهری

شــناخت شــهر، کالننگربودن و استراتژیســتبودن شــاخصهایی است که همه کارشناســان بازگو میکنند. موضوعی که بســیاری از افراد و کارشناســان از آن غفلت میکنند، این اســت که شــهرداری تهران با وجود شورای شــهر تهران باید تعریف شود. به این معنی که شهردار باید شــورامحور باشد و بپذیرد یک نهاد برنامهریز، سیاستگذار و تصمیمگیر با عنوان شورای شهر تهران وجود دارد. تجربه ادوار گذشته شهرداری از زمانی که شوراها ایجاد شده است، نشــان میدهد شــهردارانی که در تهران مشغول به کار شدند، بهمرور نقش شورای شهر را فراموش کردند. شهردارها با توجه به قدرتی که از ثروت بدون نظارت شهرداری نشئت میگیرد، عمال اعضای شورای شهر را مدیریــت کردند. به عبارتــی نهتنها در مواردی مقابل شورای شهر ایستادهاند، بلکه در بیشتر مواقع شــورای شهر را مدیریت کردنــد. درحالحاضر با توجه به این نکته باید شهرداری انتخاب شــود که شوراباور باشد. باید بداند شهر تهران برنامهها و اسناد باالدســتی دارد. این شهر برنامه پنجساله اولش اجرا شده و از برنامه دوم دو ســال باقی مانده است. به همین دلیل فکر میکنم اولین شرط تقید به خرد جمعی این است که شهردار بداند این شهر برنامه عملیاتی پنجساله دارد که به تصویب شورای شهر و تأیید وزارت کشور رسیده است. متأسفانه با وجود اینکه شــهرداری تهران و آقای قالیباف پیشنهاد این الیحه را به شورای شهر دادهاند؛ اما گزارشها نشان میدهد تقید کمی به برنامه وجود داشته است. یعنی اگر اجرای برنامه را با خود برنامه مقایسه کنیم، آن هم اجرائی از سوی خود شهرداری که آن برنامه را تدوین کرده است، میبینیم تفاوت فاحش است. بنابراین معتقدم شهردار بعدی باید نسبت خود را با اسناد باالدستی شــهر تهران مشخص کند. نباید از او انتظار داشــت در بدو ورود به شهرداری برنامه مفصل ارائه کند. شهرداری که این کار را انجام دهد، شهر را نمیشناسد. شهردار آینده اگر بتواند حدود 07درصد برنامهها و مصوبات معطلمانده شــورا را اجرا کند، بهترین برنامه را ارائه کرده است. درواقع شــهردار باید بداند که نمیخواهد شهرداری تهران را افتتاح کند. او میخواهد در یک دوره چهارســاله برنامههای مصوب شورا را اجرا کند.

شــرط الزم این است که شــهردار تهران بداند مجری مصوبات است نه مبدع ابتکارات. نقص شهرداری تهران در دورههای قبل این است که بسیاری از کارهای کالن در شهر تهران انجام شد، بدون اینکه مشورتی با شورا شود یا حتی شــورا از آن اطالع داشته باشد. شهرداری پروژههای بزرگی را انجام داده اســت که شــورای شهر در حد یک صفحه هم در جریان آن نیست. خود من شاهد بسیاری از این پروژهها بودهام. نمیتوان شــهرداری را پذیرفت که خــودش پروژههای مختلف را بدون نظر شورا انجام دهد.

شهردار باید بپذیرد چارچوبهایی وجود دارد که این چارچوبها قوانین کشور، مصوبات شهر و خرد جمعی مردم اســت که در قالب شورای شهر جمع شده؛ بنابراین در کنار شاخصهای تخصص و مدیریت اســتراتژیک، تجربه باال و شناخت شهر دو نکته تأملبرانگیز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.