نگاه نرمافزاری به شهر

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌‌پایتخت - محمد بهشتی*

شــهردار بعدی تهران باید اهل تهران باشد، نه به این معنی که متولد تهران باشد، بلکه تهران را دوست داشته باشد و بشناسد. نکته دیگر این است که تهران اکنون در موقعیتی است که مشکالتش بیشــتر نرمافزاری است و راهحلهای رفع آن نیز نرمافزاری اســت. مشکل ترافیک، آلودگی هوا، کیفیت زندگی در شــهر و کیفیت فضاهای شهری مسائل نرمافزاری است که شهردار آینده باید برای آنها چارهای بیندیشد.

اگر بخواهیم بین نگاه نرمافزاری و سختافزاری مدیران به شهر مقایسهای داشته باشیم، باید بگویم تفاوت بین این دو نگاه مانند تفاوت بین آهنگر و زرگر اســت. در این دو شغل ظاهرا هر دو با فلز سروکار دارند و پتک و سندان به دســت میگیرد، اما تفاوت بسیار بین این و آن است. اگر زرگر بخواهد با پتک و سندان آهنگری کار زرگری کند، با اولین ضربه همهچیز له میشود و از بین میرود. به همین دلیل است که معتقدم تهران زرگری الزم دارد تا آهنگری.

به نظر من آقای کرباسچی با توجه به تجربیاتی که بعد از دوره شهرداری خود داشتند، میتوانند موفق باشند. آقای آخوندی نیز بهویژه با شناختی که از دوره مدیریت ایشان در وزارت راه و شهرسازی دارم، توانایی دارند تا مشکالت تهران را حلوفصل کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.