استفاده از اسناد باالدستی

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌‌پایتخت - افشین حبیبزاده عضو منتخب شورای شهر پنجم

اصالحطلبان در زمان شرکت در انتخابات برنامهای را ارائه دادند که بر اســاس آن هفت چالش اساســی شهر تهران شناسایی شد. اکنون ما در کمیسیونهای موقت شورای منتخب در حال تدوین گزارشی هستیم که ویژگیهای شــهردار آینده را مشخص میکند. در این میان شــهرداری تهران یک برنامه پنجســاله دارد که حدود دو سال از آن باقی مانده است. اینها اسنادی است که کاندیداهای شهرداری باید از آن استفاده کنند. در ایــن میان خود آنها هم برنامههایی دارند. بر همین اساس شهردار آینده باید بر مبنای این سه سند برنامه خودش را که به تصویب شورای شهر میرسد، ارائه و کار خود را براســاس آن شروع و ادامه دهد. سوابق تجربی، پاکدستی و تحصیالت نیز موضوعاتی است که باید با توجه به سوابق و رزومه افراد بررسی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.