خطرششمینانقراض

Jameh Pouya - - فرهنگي -

اخیرا منابع و محافل علمی اعالم کردند کره زمین در حال تجربه ششمین انقراض خود است. همانطور کــه قابل پیشبینی اســت، حیوانــات و موجودات حیات وحش بیش از همه در ســایه منفی این فاجعه قرار گرفتهاند. نمود این مســئله، آمار تلخی است که بنیاد جهانی طبیعت منتشر کرده و میگوید اگر این روند با چنین ســرعتی ادامه داشته باشد، جمعیت حیات وحش جهان تا ســال 0۲0۲ حــدود ۷۶ درصــد کاهش خواهد داشت. درحالیکه در آخرین انقراض شــکلگرفته کــره زمین در ۵۶ میلیون ســال قبل عوامل طبیعیباعثازبینرفتنحیات وحش شد، اینبار نقش عوامل انسانی بیش از هر عامل دیگری به چشــم میخــورد. نتایج گزارش این سازمان بینالمللی نشان میدهد که ازبینرفتن محــل ســکونت حیوانات و کشاورزی غیر اصولی، دالیل اصلی کاهــش جمعیت آنها در حیات وحش بوده اســت. استفاده بیش از اندازه از منابع جانوری، تغییرات آب و هوایی، آلودگی و شکار از دیگر دالیل گسترش این فاجعه محسوب میشود.

حسین خلیلی-

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.