یک کوادکوپتر خوب ولی ارزان بخرید و از خرابشدنش کمتر غصه بخورید! لذت پرواز

Jameh Pouya - - پرده آخر فناوری -

امروزه دو دسته از هواپیماهای بدون سرنشین برای اســتفاده وجود دارد؛ یک دسته بسیار ارزان (و البته بهشــدت بیکیفیت)، هواپیماهایی که با شارژ کامل، پنج دقیقه پرواز میکنند و دســته دوم، هواپیماهای بهشدت پرطرفدار که بیش از هزار دالر قیمت دارند؛ اما تمام امکانات مثل دوربیــن اچدی، جیپیاس و امکان کنترل از راه دور از مسافتهای طوالنی را دارند. متأسفانه تعداد بسیار کمی هواپیما در محدوده بین این دو مدل قرار دارند که هم کیفیت خوبی داشته باشند، هم حساب بانکی را خالی نکنند! قطعا خیلی خوشحال خواهید شد اگر یک مدل خوب با قیمتی کمتر از 500 دالر پیدا کنید. خوشبختانه ما توانستیم فهرستی از بهترین مدلها در این رنج قیمت را پیدا کنیم. همچنین توصیههایی براســاس تفاوت نیاز کاربران و امکانات هواپیماها برای شما آماده کردهایم؛ بنابراین میتوانید کامال مطمئن باشید که بهترین مدل موجود را متناسب با نیازتان پیدا خواهید کردید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.