بهترینمدلارزانقیمتمسابقهای

Jameh Pouya - - پرده آخر فناوری -

کوادکوپتر ‪Lumenier QAV250‬ چرا باید این مدل را بخرید؟ چون عالقهمند به کوادکوپتری هستید که میشود با آن مسابقه داد و بهروزرسانیاش کرد. برای چه کســانی مناسب اســت؟ افراد تازهکار و افراد نسبتا باتجربه در هدایت کوادکوپتر. چرا این مدل را پیشنهاد میکنیم؟ به دالیل بسیار، کوادکوپتر ‪Lumenier QAV250‬ برگزیــده مــا از میان کوادکوپترهای مسابقهای است؛ اما اولین و مهمترین دلیل این انتخاب قابلیت تفکیک و شخصیسازی این کوادکوپتر است. شما میتوانید مدل پیشســاخته را تهیه کنید و با وجــود اینکه ظاهر و وضعیت آن کامال قابل قبول است، لزومی ندارد، برای همیشه این حالت و مدل را تحمل کنید. هر زمانی که احساس کردید مایل هستید کوادکوپتر خود را تغییر داده و جدیدتر کنید، بهراحتی میتوانید هر قســمتی را که میخواهید، جدا کرده و بــا یک قطعه جدیدتر و بهتر جایگزین کنید. این قابلیت و انعطافپذیری در تغییر، بسیار مهم و درخور توجه است. اگر به برگزیدگان مسابقات کوادکوپتری دقت کرده باشید، متوجه شــدهاید که بیشتر آنها کوادکوپترهایی دارند که ظاهر آن را شخصیسازی و دستکاری کردهاند تا بتواند بهتر پرواز کند. پس بدترین انتخاب زمانی اســت که شما پول خود را صرف خرید کوادکوپتر مسابقهای پیشساختهای کنید که قابلیت دستکاری و تغییر مدل نداشــته باشد و چند ماه بعد از رده خارج شود. بهترین روش این است که یک کوادکوپتر تهیه کنید که هم مناسب پرواز در مسابقات باشد و هم به شما امکان تغییر و دستکاری بدهد؛ این دقیقا چیزی است که QAV250 برای شــما فراهم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.