بهترین مدل برای صاحبان گوپرو

Jameh Pouya - - پرده آخر فناوری -

3DR

چرا باید این مدل را بخریــد؟ صاحبان دوربینهای گوپرو هیچ مدلی بهتر از کوادکوپتر 3DR برای تهیه ویدئوپیدانمیکنند. برای چه کسانی مناســب است؟ کسانی که دوربین گوپــرو دارند و مشــتاق هدایت یــک کوادکوپتر و کارکردن با آن هستند. چرا این مدل را انتخاب کردیم؟ مدلهای دیگری که معرفی کردیم، هرکدام به نوعی دوربین مجهز بودند، اما اگر شما یک دوربین گوپرو داشته باشید احتیاجی نیست سراغ کوادکوپترهای دوربیندار بروید. گوپرو دوربین مناسبی برای استفاده روی کوادکوپتر است. برای این قشــر، پیشــنهاد ما RD۳ است که بهطور خاص برای تصویربرداری هوایی ساخته شده است و حالتهای مختلف فیلمبرداری مانند چرخش، سلفی و دنبالکردن روی آن وجود دارد. درواقع شــما یک دوربین متصــل در داخل کوادکوپتــر ندارید؛ بنابراین هر زمان مدل جدیدی از دوربینهای گوپرو معرفی شــد، بهراحتی میتوانید دوربین فعلی را از جای خود خارج و مدل جدید را جایگزین کنید. درباره زمان پرواز 0۲ دقیقهای این کوادکوپتر هم بحث نمیکنیم! قابلیت کنترل دستی این کوادکوپتر ما را بسیار تحت تأثیر قرار داد و قطعا حتی برای باتجربهترین خلبانان کوادکوپتر هم جذاب خواهد بود. ســرعت پرواز این مدل ۵۵ مایل بر ساعت است که یکی از سریعترینها بین مدلهای موجود محســوب میشود و اگر شما دوست دارید کوادکوپترتان مثل تیری که از چله کمان رها میشــود سریع باشد، این مدل قابلیتش را دارد. اگر به دالیلی دچار نقص در عملکرد شود یا بشکند، ،3DR کوادکوپتر و دوربین گوپروی شما را جایگزین و تعویض خواهد کرد که بسیار باعث اطمینان خاطر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.