بهترین مدل ارزان برای کودکان

Jameh Pouya - - پفرردهنآگخیر فنتائاوترری -

‪Parrot Mambo‬

چرا باید این مدل را بخریم؟ مستحکم، کنترل پرواز بسیار ساده، بههمراه ابزار و وسایل جانبی بامزه. برای چه کسانی مناسب است؟ برای بچهها و بزرگساالنی که میخواهند کوادکوپتری با قابلیت پرتاب دارت داشته باشند. چرا این مدل را انتخاب کردیم؟ درواقع میتوانستیم مدلهای ارزانتری از کوادکوپترها را به شما معرفی کنیم، مدلهایی که بچهها در هدایت آنها به مشکل میخوردند، ولی آنها قطعا قادر خواهند بود بهتنهایی این مدل را هدایت کنند. مدلهای بسیار زیادی از کوادکوپترهای کوچک با قیمتهای کمتر از 0۵ دالر در بازار وجود دارد، ولی براساس تجربه ما، دسته گستردهای از این مدلها بهشدت شــکنندهاند و کنترل آنها برای بچههای کمسن بسیار سخت اســت. اما ‪Parrot Mambo‬ فرق میکند. برخالف دیگر مدلها، این مدل اساســا برای کودکان طراحی شده، بهاضافه سنسورهای حرکتی و قابلیت هدایت خودکار که کوادکوپتر را در حالت تعادل در پرواز قرار میدهد، Mambo ابزارآالت جانبی را فراهم کرده که این کوادکوپتر را به مدل جذابتری تبدیل میکند. درون جعبه، ابزار پرتاپ توپ، 0۵ عدد توپ اسفنجی و یک بازو برای گرفتن و حملکردن اشیای کوچک وجود دارد؛ اما بهترین ویژگی این کوادکوپتر Parrot است که هم بهوسیله تلفن همراه و هم دسته کنترل دوتایی هدایت میشود. دسته پرواز، اسمی که روی این وسیله است، جداگانه و با قیمتی حدود 40 دالر فروخته میشود؛ اما ارزش خرید دارد، بهویژه اگر شما یک گوشی تلفن همراه اضافه در منزل ندارید و مایل نیستید آیفون جدیدتان را برای هدایت کوادکوپتر به بچههایتان بسپارید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.