بهترینکوادکوپترهایشخصی

Jameh Pouya - - پفرردهنآگخیر فنتائاوترری -

‪Yuneec Breeze‬

چرا باید این مدل را بخرید؟ عکسهای بسیار عالی میگیرد و بسیار سبک و قابل حمل است. برای چه کســانی مناسب است؟ تمام کسانی که بهدنبال یک کوادکوپتر با قابلیت عکاسیعالیهستند. ،Breeze مدل کوچکتر، ســبکتر و ارزانتر از ســری معروف Typhoon است. با وجود اینکه از لحاظ عملکرد خیلی شبیه برادران خود در مدل تایپون نیست؛ اما از لحاظ امکانات و کیفیت عکاسی، بهترین انتخاب با این قیمت است. امکاناتی مانند فرستادن مستقیم ویدئو در حالت پرواز به گوشی همراه شما، حالتهای مختلف برای فیلمبرداری مثل چرخش، دنبالکردن و گرفتن سلفی. اینها ویژگیهایی است که بهسادگی در هر مدل کوادکوپتری با این قیمت وجود ندارد. دیگر ویژگی جالب این مدل، حالت GPS آن اســت که برای پرواز در فضای داخل هم مناسبسازی شده است. ما مدلهای دیگری را در فضای داخلی تست کردیم؛ اما خیلی جذاب نبودند؛ ولی با وجود حالت پالستیکی، بریز بهطرز شگفتانگیزی مقاوم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.