ویژگیهایی که شهردار تهران باید داشته باشد

Jameh Pouya - - صفحه اول -

یادداشتهای­ی از محمد بهشتی حسین عبده تبریزی، حجت نظری مناف هاشمی، افشین حبیبزاده و ....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.