ایران جزء ۵ کشور اول مصرفکننده پالستیک در جهان

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار -

ساالنه هزار میلیارد کیسه پالســتیکی وارد طبیعت ایرانیهااز­اینرقم، میشود.سهم 005هزار تن است. این آمار استو برایطبیعت محیطزیسترا­تهدید خطرآفرین میکند؛ اما تاکنون برای پالستیکچند­ان کنترلمصرف موفق نبودهایم و همین امر اولمصرفکنن­ده باعثشدهجزء­پنجکشور پالستیک در جهان باشیم. دفترمشــار­کتهای محمددرویش،مدیرکل مردمی سازمان حفاظت محیط گفت:هرایرانی زیستدراینب­اره بهطور متوسط بیش از سه پالستیک برابرهرشهر­ونددرکرهزم­ین مصرف میکند. وی با بیان اینکه مصرف پالستیک به گازهایگلخا­نهای،مصرف انتشار سوختهای فسیلی و مواد تأکیدکرد:پالستیک نفتیدامنمی­زند، اگر بعد از 200 سال تجزیه طعمهپرندگا­ن وتکهتکهشود،بهاشتباه می شود و بهصورت مستقیم غذایی یاغیرمستقی­مواردچرخه انسان میشــود که بیماریهایی گوارشی ازجملهسرطا­نوبیماریها­ی را برای انسان به همراه دارد. درویش با اشاره به دیگر زیانهای پالستیک رهاشده در طبیعت گفت: پالستیکهای رهاشده در طبیعت باعث میشود قطرات باران به جای اینکه در خاک نفوذ کنند، در سطح خاک جاری و ضریب سیالب و فرسایش خاک را افزایش بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.