«رادین روحانی»، رئیس اداره ورزش همگانی دانشگاه آزاد: مشکل اساسی ورزش همگانی فرهنگ جامعه است

دانشگاه آزاد را میتوان بزرگترین نهاد آموزش عالی در کشور دانست که چیزی حدود دو میلیون دانشجو را زیر پوشش قرار داده است. به این جمعیت، کارمندان و استادان دانشگاه را هم اضافه کنید. در ورزش همگانی، این دانشگاه همیشه از نهادهای فعال بوده، اما آیا مسئوالن این ا

Jameh Pouya - - چشم‌اندا‌ز ورزش‌همگانی - آراد‌مرادیان‌پور

ورزش همگانی در دانشــگاه آزاد بهعنوان نهادی که حدود دو میلیون دانشجو و نزدیک به صد هزار کارمند و استاد دارد، چگونه تعریف شده است؟ اقدامات ما در ورزش همگانی شــامل فعالیتهایی اعم از همایش، جشــنواره و مســابقه میشود که البته افرادی در ورزش همگانی فعالیت میکنند که تخصص ورزشی ندارند.

این همایشها و جشــنوارهه­ا فقط شــامل کارمندان دانشگاه آزاد میشود؟ نــه؛ این موضوع هم شــامل کارمنــدان و اعضای هیئتعلمی دانشگاه میشود و هم دانشجویان را دربر میگیرد و به شکلی برنامهریزی و تدوین میشود که تمامی افراد عالقهمند با هر خصوصیت فیزیکی و با هر سنی، با داشتن و نداشتن استعداد ورزشی بتوانند در آن شرکت کنند؛ برای مثال در همایش پیادهروی همه افراد میتوانند حضور داشته باشند.

در چند سال گذشته کاری در حوزه ورزشهای همگانی در دانشگاه انجام شده که چشمگیر و مشخصباشد؟ همیشــه مدیران ورزشــی در ایران دربــاره ورزش همگانی شــعار میدهنــد، زیرا عمــال وظیفه هر وزارتخانها­ی در هر کشور پرداختن به ورزش همگانی است. فردی که رشتهاش ورزشی است دنبال ورزش خواهد رفت؛ اما در کشوری که 80 میلیون جمعیت دارد یا در دانشــگاه آزادی که دو میلیون دانشجو در آن به تحصیل مشغول هستند، ما میکوشیم اکثریت را درگیر ورزش کنیم، این اکثریت هم که تخصص ورزشی ندارد. از زمان حضور محمد دادگان بهعنوان معاون ورزش، برنامههایی تدوین شد و به مرحله اجرا درآمد تا زمینه را برای حضور افراد غیرورزشی فراهم کنیم؛ شرط اول آن تأمین بودجه مجزا بود و بودجه ورزش همگانــی از ورزش حرفهای و قهرمانی جدا شد و این وظیفه به رؤســای واحدها سپرده شد تا بودجه تعریفشده را در ورزش همگانی هزینه کنند. بههمیندلیـ­ـل عمال همه مجبور شــدند به ورزش همگانی توجه بیشــتری کننــد و همین امر باعث پیشرفت چشمگیر ورزش همگانی شد.

این زمینه فقط با تأمین بودجه که مهیا نشده است؟ اول بایــد بگویم کــه ما درحالحاضــ­ر یک چارت سازمانی داریم که قبال ورزش همگانی هیچ نقشی در آن نداشــت. بعد از آمدن دکتر دادگان که البته االن استعفا دادهاند، ادارهای با عنوان ورزش همگانی تأســیس شد؛ بعد از آن شــروع کردیم به تعامل با فدراســیون ورزش همگانی و سایر فدراسیونها­یی که میتوانســت­ند به ما کمک کنند؛ برای مثال در رشته طنابکشی فدراســیون وجود ندارد، اما جزء انجمنهای ورزشی است، بهدلیل همان خصوصیاتی که اول به شــما اعالم کردم، با این رشتهها هم وارد مذاکره شدیم. با بیشتر رشتهها مذاکره و از رؤسای آنها هم دعوت کردهایم. دراینباره امکانات دانشگاه را بررسی و برنامههای آن را هم تدوین کردیم. در سال اول خیلی فعالیت خاصی انجام نشد، اما از سال دوم در سه قسمت مسابقه، همایش و جشنواره فعالیت ورزش همگانی را بهطورجدی آغاز کردیم؛ به شکلی که در ســال دوم حدود 25 هزار نفر درگیر ورزش همگانی شدند. در سال سوم هم در همایش ورزش همگانی در سالگرد تأســیس دانشگاه آزاد اسالمی حدود 30 هزار نفر از خانواده دانشــگاه آزاد حضور داشتند.

برآوردی شــده است که ســرانه ورزش همگانی در دانشگاه آزاد چقدر است؟ آن چیــزی که بهعنوان ســند و بــدون اغراق بــرای ما فرســتاده شــده اســت، در ســال تحصیلی ‪95 -94‬ توانســتها­یم 50 هزار نفر را درگیر ورزش همگانی کنیــم؛ اما این عــدد حداقلی و واقعی اســت و 2.5 درصد جمعیت دانشگاه آزاد را دربر میگیرد. شاید این جمیعت پایینی به حساب بیاید؛ اما کامال واقعی است و با توجه به جمعیت صفر درصد سه سال پیش، پذیرفتنی است.

از همایشها و جشنوارهها صحبت کردید. این جشنوارههاچ­گونهبرگزار­میشود؟ همایشها پیادهروی، کوهنوردی، کویرنوردی ...و را دربر میگیرند که خارج از محیط دانشگاه برگزار میشوند و مجوز آنها صادر شده تا تمامی واحدها به تعداد نامحدود و هرقدر که بودجه به آنها اجازه میدهد این همایشها را برگزار کنند. جشنوارهها در زمــان مشــخص و در داخل واحدهــا برگزار میشود؛ مانند فوتبالدستی، فوتبال گلکوچک، دارت، بسکتبال سهنفره ...و در بخش مسابقات در ســال اول چهار رشته، سال دوم هفت رشته و در سال دوم 9 رشته را مشخص کردیم که در نیمسال اول بهصورت درونواحدی، در نیمسال دوم استانی و تابستان، بهصورت کشوری برگزار میشود.

از نظر نیروی انسانی در مسابقات کشوری، چهجمعیتیدر­گیرمیشوند؟ سال گذشته در مســابقاتی که بهصورت مجمع برگزار شــد، 700 دانشجوی دختر و پسر در 22 رشته از 22 استان حاضر بودند. البته شاید میشد 30 استان هم وارد شــوند؛ اما برخی از استانها نتوانســتن­د تیمهای خود را آماده کنند. قطعا در سال آینده همه اســتانها درگیر این مسابقات خواهند شد.

میشود امیدوار بود که خانواده کارمندان مجموعه بزرگی مثل دانشــگاه آزاد هم وارد چرخه ورزش همگانی شوند؟ این موضوع پیــش از این به معاونت ورزش ابالغ شده است. وقتی این اتفاق رخ دهد خانوادهها هم درگیر خواهند شد.

برای افزایش سرانه ورزش در دانشگاه چه تمهیداتی الزم است؟ چه چیزی اعضای این ارگان را به ورزش همگانی ترغیب خواهد کرد؟ این مسئله دو بخش دارد. ما حاضریم هزینه کنیم و هیچ محدودیتی برای خودمان قائل نیســتیم. درحالحاضر سرانهای به وجود آمده و این دانشجو اســت که باید از موجودی استفاده کند. مشکل اساسی در این زمینه، فرهنگ جامعه ماست؛ باید در ورزش همگانی جذابیتهایی ایجاد شود؛ برای مثال هدف ما جذب آن دانشــجویی است که تا حاال هیچ فعالیت ورزشــی نکرده و دچار ضعف آمادگی جســمانی شده است، به همین دلیل ما رقابت را حذف کردیم تا این افراد ترغیب شوند. وقتی افراد بیشتری برای فعالیت در ورزش همگانی ترغیب شوند، بالطبع مدیران این مجموعه هــم بودجــه را افزایــش خواهند داد.

ماحاضریمهز­ینه کنیم و هیچ محدودیتیبر­ای خودمانقائل­نیستیم. درحالحاضرس­رانهای به وجود آمده و این دانشجو است که باید از موجودی استفاده کند.مشکلاساسی در این زمینه، فرهنگ جامعهماست؛باید در ورزش همگانی جذابیتهایی­ایجاد شود؛ برای مثال هدف ما جذب آن دانشجویی است که تا حاال هیچ فعالیت ورزشی نکرده و دچار ضعف آمادگی جسمانی شده است، به همین دلیل ما رقابت را حذف کردیم تا این افراد ترغیب شوند. وقتی افراد بیشتریبرای­فعالیت در ورزش همگانی ترغیبشوند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.