گزینههای مطرح برای شهرداری تهران

Jameh Pouya - - شهر‌ی‌ی نوپاریپترخ­دازتی -

پیش از برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران و با باالگرفتن تب انتخابات، گزینههای مختلفی از سوی دو جناح اصولگرا و اصالحطلب بهعنوان گزینههای احتمالی شهرداری تهران معرفی میشد؛ گزینههایی از قبیل محسن هاشمیرفسنج­انی، محسن مهرعلیزاده، حسین مرعشی و غالمحسین کرباسچی تا پرویز فتاح و مرتضی طالیی. با رأی قاطع مردم تهران به اصالحطلبان، گزینههای اصولگرایان از دور رقابت خارج شــدند و پس از آن بحثهای جدی و اغلب غیررســمی درباره انتخاب شــهردار تهران از گزینههای اصالحطلب مطرح شــد، بهطوریکه مدتها محسن هاشمیرفسنج­انی بهعنوان صدرنشــین آرای مردم تهران در کانون این بحثها قرار داشــت. با اینکه به نظر میرسد خود هاشمی عالقهمند است بر کرسی شــهرداری تهران تکیه بزند، اما اعضای منتخب شــورای شــهر تهران بارها اعالم کردند که به توافق رسیدهاند شــهردار تهران از میان اعضای شورای منتخب نخواهد بود. بسیاری محسن هاشمی را به دلیل داشتن کارنامه کاری مرتبط با مدیریت شهری، شایسته شهردارشدن میدانستند اما درنهایت محسن هاشمی در جلسه چهارشنبه هفته پیش منتخبان شورای پنجم شهر تهران که برای معرفی گزینههای شهرداری تشکیل شد، از کاندیداتور­ی برای تصدی این پست انصراف داد و از اعضا خواست نام او را بهعنوان گزینه شهرداری مطرح نکنند.

عبــاس آخوندی، دیگر گزینه احتمالی اصالحطلبان برای شهردارشدن بود. آخوندی در حال حاضر وزیر راه و شهرســازی دولت یازدهم است و از آنجا که شناخت مسائل شهری و شهرســازی، آشنایی با مسائل مالی و تعیین تکلیف و پرداخت بدهیهای شــهرداری تهران یکی از مشخصههای شهردار آینده از سوی کارشناسان مصاحبهشــو­ندۀ «جامعه پویا» بوده اســت، آخوندی با داشتن چنین سوابقی میتوانســت گزینه خوبی برای شــهرداری باشــد. اما او هم درنهایت با قطعیشــدن حضورش در دولت دوازدهم از کاندیداتور­ی برای تصدی پست شهرداری انصراف داد. نام او در میان 24 نفری بود که اعضای شورای پنجم شهر تهران معرفی کرده بودند..

محمود حجتی، یکی دیگر از گزینههای مطرحشده برای شــهرداری تهران بود که هماکنــون وزیر جهاد و کشاورزی است. تحصیالت او در رشته مهندسی عمران اســت. در کارنامه او ریاســت جهاد ســازندگی استان چهارمحال و بختیــاری، عضو شــورای مرکزی جهاد سازندگی اصفهان، استانداری سیستان و بلوچستان، وزیر راه و ترابــری در دوره اول دولت اصالحات و وزیر جهاد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.