قاچاق حیات وحش در البهالی صفحات وب

Jameh Pouya - - جهان محیطزیست -

صبــح یکی از روزهای ماه می ســال ۸00۲ گروهی از زیستشناســ­ان پس از انجام کارهای خود در حال صرف ناهار در جزیره بورنئو (حد فاصل اندونزی و مالزی) بودند که یک مارمولک عجیب روی یکی از برگها توجه همه را به خود جلب کرد. یکی از افراِد گروه این حشره را برداشت و دیگر محققان شروع به گرفتن عکس کردند، اما پس از مدتی عالقه آنها از بین رفت و با گذاشــتن این حشره به جای سابق خود، به ناهارشان ادامه دادند. آنها بعدها اینطور نوشــتند: «هیچ تالشی برای برداشــتن این حشره انجام نشــد، زیرا همه بهخوبی میدانستند این اکتشاف علمی بهطورکامل با تقدیر و توجه مواجه نخواهد شد».

بعد از مدتی مشخص شد این حشره درواقع نمونهای نادر از مارمولکها بوده است. این حشره که با عنوان «مارمولک بورنئو» شناخته میشود، بسیار شبیه گونههایی است که حدود 0۷ میلیون سال قبل منقرض شدهاند. مؤید نادربودن این گونه حشره این است که در فاصله سالهای ۷۷۸1 تا ۳۶91 فقط دو بار از ســوی محققان مشاهده شده و از آن زمان به بعد هرگز دیده نشده بود؛ اما پیداکردن این حشره فقط برای دانشمندان جالب نبود، زیرا توجه جمعکنندگان حیوانات در سراسر جهان نیز به این موجود نادر جلب شد. آن گروه زیستشناس پس از انتشار تصاویر و تحقیقات خود در این زمینه در اینترنت، اطالعات جغرافیایی آن محل را نیز منتشر کردند. حقیقت تلخ ماجرا این است که در کمتر از یک سال، این مارمولک بهصورت آنالین به فروش گذاشته شد.

افزایش تقاضا از طریق اینترنت

همزمان با اینکه اینترنت به بزرگترین بازار جهانی برای محصوالت و تولیدات قانونی تبدیل شــده است، در طرف دیگر از کاالهــا و خدمات غیرقانونی نیز حمایت میکند؛ از باالبــردن تقاضای خرید حیوانات از دل حیات وحش تا متصلکردن خریداران گونههای روبهانقراض الکپشتها و دیگر حیوانات به فروشندگان غیرقانونی، تجارت غیرقانونی حیاتوحش چنان شدتی گرفته که تاکنون سابقه نداشته است. بنا به آمارهای رسمی، این تجارت درواقع پنجمین تجارت مجرمانه در دنیاســت و درست پس از قاچاق مواد مخدر قرار دارد. اگر تجارت غیرقانونی آبزیان و درختان را از این مقوله استثنا کنیم، سود خالص ساالنه آن نزدیک به 10 میلیارد دالر است. بنا به تحقیقات و گزارشهای «سازمان جهانی حیاتوحش»، از ســال 19۷0 تاکنون حدود ۲۵ درصد از جمعیت حیات وحش دنیا از بین رفته اســت که شکار بیرویه عامل اصلی این کاهش بوده. بنا بر گزارش این سازمان، تجارت غیرقانونی برخی از گونههای حیات وحش هنوز در مرحله ابتدایی خود قرار دارد و دلیلش این است که برخی از گونهها بیش از بقیه توجهها را جلب کردهاند؛ فیلها و کرگدنها در باالی فهرست این تقاضاها قرار دارند. از سال 199۸ تا 110۲، تقاضا برای عاج فیل نزدیک به 00۳ درصد افزایش داشته است، ۳1 کرگدن در سال ۷00۲ در آفریقای جنوبی شکار شدهاند و متأسفانه این آمار در چهار سال به بیش از هزار کرگدن رســید. تخمین زده میشود اگر این رویه با همین سرعت ادامه داشته باشد، کرگدنها تا سال 0۲0۲ منقرض خواهند شد.

آمار نامشخص تجارت مخفیانه در وب

بهدلیل ماهیت مخفیانــه این تجارت، نمیتوان بهطور دقیق مشــخص کرد چه میــزان از آن از طریق اینترنت انجام میشــود. بااینحال بخش زیــادی از این تجارت با فضای آنالین ارتباط دارد و عالوه بر متصلکردن خریداران و فروشــندگا­ن، به افراد اجازه میدهد درباره جدیدترین گونههای حیوانی اطالعات کسب کنند. کرافورد آلن، مدیر ارشــد مؤسسه ترافیک (ســازمانی ناظر بر تجارت حیات وحش) میگوید خرید و فروش نادرترین گونههای حیوانی در فیسبوک بهراحتی انجام میشود.

مؤید ایــن مطلب تحقیقــات ۸1ماههای اســت که «کمیســیون عدالت حیات وحش» در ویتنام انجام داده و نتایــج آن را در اختیار روزنامه گاردین قرار داده اســت. کارشناســا­ن این کمیسیون روستای کوچک «نهی خی» در ویتنام را بررســی کردند و به این نتیجه رســیدند که قاچاقچیــا­ن حیات وحش در این روســتا بخش زیادی از فعالیتهای خود را از طریــق فیسبوک و ویچت انجام میدهند. اولیویا گلدمن، مدیر اجرائی این مرکز، میگوید قاچاق حیوانات در این روستا بهقدری زیاد است که میتوان آن را در ســطح صنعتی قلمداد کرد. در زمان این تحقیق مشــخص شــد ارزش این تجارت حدود ۳۵ میلیون دالر اســت. خریدوفروشه­ا در گروههــای مخفیانه و از طریق مزایده انجام میشود و این بدین معناست که خریداران و فروشندگان جدید پس از تأیید، اجازه ورود به این گروهها را دارند. درهمینحال، شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک این فرصــت را در اختیار آنها قرار میدهند تا با خریداران جدیدتری نیز آشنا شوند. جالب است که پرداختها نیز از طریق ویچت انجام میشود.

بیاطالعی از تجارت غیرقانونی

از ســوی دیگر برخی از افرادی کــه در این تجارت در سطح جهان فعالیت میکنند، درواقع نمیدانند بخشی از یک تجارت غیرقانونی هستند؛ برای مثال ساالنه بیش از ۳1 میلیون دالر عاج فیل در سایت مزایدهای Liveauctio­n‪eers. com‬ به فروش میرســد؛ اما تحقیقات و گزارشها نشان میدهد بیشتر فروشــندگا­ن نمیتوانند منشأ خود را تأیید کنند و این بدین معناســت کــه به احتمال زیاد غیرقانونی است. آنیا راشــینگ، یکی از مدیران «سازمان بینالمللی امنیــت حیوانات»، در ایــن زمینه میگوید: «حراجیها عقیده دارند بخشی از این مشکل نیستند، اما این اطالعات نشان میدهد آنها نقش بسزایی در این تجارت غیرقانونید­ارند».

مشکل دیگر، ضعف ســاختارها­ی قانونی برای برخورد با عامالن و افراد دخیل در این تجارت اســت. وینســنت نیجمان، زیستشناس دانشگاه آکسفورد، با پیگیری روند فروش مارمولک بورنئو به این نتیجه رســید که این گونه جانوری پس از خروج از ســه کشــور مالــزی، اندونزی و برونئی، راهی طوالنی را بــرای فروش طی کرده و در این مسیر از کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، اوکراین، جمهوری چک، فرانسه و انگلیس گذشته است. نکته اینجاست که سه کشور مبدأ دههها پیش با وضع قوانین مربوطه اعالم کرده بودند شکار و فروش اینگونه از مارمولکها و حیوانات کمیاب، هشــتهزارو 00۶ دالر جریمه و پنج سال زندان بهدنبال دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.