تعاونیصنعتگران نفتآذربــایجان

Jameh Pouya - - بار -

تعمیر و نگهداشت پاالیشگاه ، پتروشیمی، گاز و شرکتهای تابعه نفت نصب و راه اندازی پاالیشگاه ، گاز و شرکتهای تابعه نفت و عملیاتهای تاسیساتی تامین نیروی انسانی شرکتهای تابعه وزارت نفت آدرس: تبریز، اتوبان شهید کسایی، کیلومتر 3 آزادراه شهید باکری، جاده اختصاصی پتروشیمی تبریز سوله 9، واحد تعاونی صنعتگران صنعت نفت آذربایجان 34282000:نفلت ‪+98 )41(‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.