42 44 45 48 فرهنگی

Jameh Pouya - - بار -

تصویر هنرمندی که مدام در جستوجوی دانایی است پس از خواندن نسوزان هیچ تجربهای هدر نمیرود آسوده بخوابی استاد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.