تکلیف‌غیرمجازها‌مشخص‌م ‌یشود

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار‌ -

تکلیف تعاونیهای البرز ایرانیان، افضل توس و آرمان (وحدت) البتهاینفقطیک بهزودیمشخصمیشود. گمانهزنی است و حرفهایی درباره دیگر غیرمجازها مثل اقتصادنیزشــنیدهمیشود. ثامنومهر بعد از جلسات بانک مرکزی تعیینتکلیف ومجلسوتعیینمهلتبرای مؤسسات غیرمجاز و ســپردهگذاران آنها درنهایت بانک مرکزی وعده بیندوتاســهماهآیندهفعالیت داد غیرمجازها در بازار پول را پایان مذاکراتیکهوجود دهد.برایناســاسدر داشته، قرار بر این است که غیرمجازهای تکلیفوتعهدات بزرگوفعالفعلیتعیین آنها از سوی بانکها و مؤسسات مجازی که دارای شرایط کافی موضوعهســتند،واگذارشود. برایاین از مؤسسه کاسپین که وضعیت تعیینتکلیفاست سپردهگذارانآندرحال که بگذریم، به مؤسسه آرمان کههشت میرسیم.مؤسسهای تعاونیآنبهمؤسسه شامل10تعاونی کاسپین منتقل شد. آرمان اکنون ایرانیانووحدتدارد. دوتعاونیباعنوانالبرز فعالیتهای البرز ایرانیان از سال اینتعاونی گذشتهمتوقفشدهوسپردهگذاران بالتکلیف ماندهاند. تعاونی وحدت که درحالحاضر با نام رسمی میکندنیزمدتیاستدچار آرمانفعالیت مشکل شده است. تعاونی غیرمجاز مؤسساتیاستکهظاهرا افضلتوسنیزازدیگر بهزودی مسئولیت آن واگذار ظاهرادو شدهودیگر بانکویکمؤسسه مستقلنخواهدبود. اعتباری برای تعیین وضعیت شدهوتوافقاتیانجام اینسهتعاونیواردمذاکره دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.