ارجاع‌پرونده‌بیمارستا‌نها‌ به‌مرجع‌قضائی‌در‌صورت‌ رف‌عنشدن‌مشکل‌پسماند

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار‌ -

پسماندهای بیمارستانی منشأ انواع آلودگیها و مسبب بیماری هستند بههمین دلیل دفع آنها ســازوکارهای ویــژهای دارد؛ اما برخی بیمارســتانها به این موضوع توجه ندارند. بهگفته رئیس اداره محیط زیست شهر تهران 40 بیمارســتان پایتخت در زمینه مدیریت پسماند مشکل دارند. او به این بیمارستانها اخطار داد در صورت حلنشــدن مشــکل، پرونده آنها به مراجع قضائی فرستاده میشود. محمدحســین بازگیــر گفــت: تمــام بیمارستانهایی که مشــکل پسماند دارند، اخطاریههــای الزم را دریافت کرده و مهلت گرفتهانــد که در یک زمان مشــخص رفع آالیندگی کنند. هشت بیمارستان نیز مشکل مدیریت پساب دارند که آنها نیز اخطاریههای الزم را دریافت کردهاند تا برای رفع آالیندگی اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.