نباید سربازی را مانع و مشکل بدانیم

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا

Jameh Pouya - - چشم‌اندا‌ز سربازی -

تحصیالت دانشگاهی وارد دوران سربازی میشود، نیروهای مسلح هم متناسب با تحصیالت و توانی كه دارد، از او استفاده خواهند کرد و از این جهات ســربازی بهعنوان فضایی خواهد بود كه ســرباز تجربیات مرتبط با رشته تحصیلی و شغل آیندهاش را در آنجا كسب میكند و بعد با استفاده از همین تجربیات میتواند وارد بازار كار شود. اینطور نیست كه ســربازی یك نفر را دو ســال از زندگی عقب بیندازد. Ï

چه تعداد از مشموالن برای فرار از سربازی وارد دانشگاه میشوند؟ نمیتوان نرخ قطعــی در اینباره اعالم كرد، اما به نظر میرسد كاری كه این افراد انجام میدهند، كار درستی نباشد. چنین افرادی گاهیاوقات تحت تأثیر جو ایجادشده قرار میگیرند و به دانشگاه میروند، گاهیاوقــات هم مشــاورههایی كه بــه این افراد مخصوصا در دوران تحصیل داده میشود، غلط بوده و باعث میشود آنها تصمیم نادرستی بگیرند. كسی كه بهخاطر نرفتن به سربازی وارد دانشگاه میشود، هزینههای زیــادی را به جامعه تحمیل میکند و انرژی خودش را در جای نادرست هزینه میكند؛ اما اگر كسی قصد ادامه تحصیل داشته باشد، قانون خدمت وظیفه عمومی هم از او حمایت خواهد كرد. Ï

طرح جریمه ریالی سربازی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ برخی صبرکردهاند با پرداخت جریمه از سربازی معاف شوند. این طرح امســال هم اجرائی شــد اما واقعا معلوم نیســت در ســال آینده هم اجرائی شود؛ بنابراین اگر افرادی درحالحاضر دارای هشت سال غیبت تا پایان سال نیستند، بهتر است وضعیت سربازی خود را مشخص کنند؛ چراکه مشخص نیست در سال آینده هم این قانون اجرائی شود یا خیر. ضمن اینکه محدودیتهای زیادی شامل مشموالن غایب میشود که ممکن است مشکالتی را برایشان ایجاد کند. Ï ممکن است در آینده ســالهای غیبت از هشت سال کمتر شود؟ همانطور که گفتم اصال تصمیم قطعی برای اجرای این طرح در سال آینده گرفته نشده است؛ اما درباره کاهش ســنوات این موضــوع خیلی بعید به نظر میرسد؛ چراکه در سه سالی که طرح جریمه ریالی سربازی اجرائی شده، چنین اتفاقی رخ نداده است. Ï امکان خرید خدمت سربازی هم وجود ندارد؟ به هیچ عنوان چنین موضوعی مطرح نیســت و مطرح نخواهد شد؛ چراکه پیامدهای منفی زیادی دارد و چیزی که درحالحاضــر وجود دارد، طرح جریمه ریالی سربازی است که ثبتنام آن فعال تا آخر ســال 96 ادامه داشــته و همانطورکــه گفتم، برای ســال 97 تصمیمی در اینباره گرفته نشده است. در آن سپری میکند. Ï

ســؤال دیگر درباره زمان اعزام به سربازی اســت. برخی معتقدند بعضا پســران برای تأخیر در اعزام به سربازی، دانشگاه میروند. با تجربهای که داریــد، بهترین زمان اعزام به سربازی چه زمانی است؟ واقعیت این است که نمیتوان برای سربازیرفتن تمام افراد یك نسخه واحد پیچید و شخصا معتقدم زمان رفتن به سربازی به عوامل متعددی بستگی دارد؛ اما در مجموع نباید ســربازی را یك مانع و مشكل بدانیم، همه افراد ذكور با پایان 18 سالگی به سن سربازی میرسند و از آن به بعد باید برای آینده خود یك تصمیم درست بگیرند. قطعا پذیرفتنی نیست فردی بهخاطر اینكه 21 ماه به سربازی نرود تا آخر عمر یا حداقل بهترین سالهای جوانیاش را با محرومیتهای اجتماعی سپری كند، بنابراین باید فكری هم برای سربازی خود بكند. در این شرایط اگر فردی بعد از اخذ دیپلم قصد یا استعداد ادامه تحصیل را ندارد، بهترین كار این است كه وضعیت ســربازیاش را مشــخص كند و در سن مناسب وارد بازار كار شود؛ اما اگر كسی عالقهمند به ادامه تحصیل در دانشگاه باشــد، قطعا نباید دغدغهای در این زمینه داشته باشــد و باید تحصیالتش را ادامه دهد. البته بــا توجه به مدرك تحصیلی كه دارد، شــرایط ســربازی هم برایش متفاوت است و تســهیالتی نیز به این فرد ارائه خواهد شد. به همین دلیل من توصیه نمیكنم كسی بهعنوان یك مانع به سربازی و این دوران نگاه كند. Ï

بحثی که مطرح میشــود این است که ممکن است رفتن به ســربازی میان اخذ مدرك دانشگاهی و شغل فرد فاصله بیندازد. این حــرف را قبول ندارم. به نظر من ایــن دو ارتباطی با هــم پیــدا نمیکنند. اتفاقا وقتی یك سرباز با

Ï

در ماههای اخیر حوادث مختلفی که مرتبط با سربازان بوده، رسانهای شده و این سؤال را پیش آورده که آیا اساسا مشموالن قبل از اعزام به ســربازی از لحاظ سالمت روان هم ارزیابی میشوند؟ البته حوادث رخداده را باید تکبهتک بررســی و دالیل آن را آنالیز کرد؛ اما بهطورکلی قبل از اعزام یا به عبارت بهتر تعیین تکلیف هریک از مشموالن سربازی این افراد ازطریق پزشکان سازمان وظیفه عمومی ناجا معاینه میشــوند که ارزیابی سالمت روان هم یکی از این موارد است. در این شرایط اگر عالئم بالینی در فرد وجود داشته باشد، با تشخیص پزشک برای بررســی بیشتر به پزشک متخصص معرفی میشوند و ممکن است پس از آن فرد دارای شــرایط معافیت یا معافیت از رزم تشخیص داده شــود. اما اگر فرد فاقد این عالئم باشد، به سربازی اعزام خواهد شد. Ï

ســالمت روان نیز در همین مرحله بررسی میشود؟ بله. البته منظور از بررسی این نیست که تستهای خاصی از فرد گرفته شــود؛ بلکه این بررســیها و معاینات بهطور کلی انجام میشود. گاهی هم ممکن است فرد ادعا کند دارای مشکل روانی است که در این صورت نیز پرونده وی به کمیســیون پزشکی میرود و باز در آنجا بررسیها به شکل تخصصیتری انجاممیشود. Ï

پس از اعزام نیز میشــود ســالمت روان سربازان را بررسی کرد؟ در مراکز آموزشی، روانشناس و مشاور حضور دارد و سربازان میتوانند به آنان مراجعه و مشکل خود را مطرح کنند و خــود این افراد نیز میتوانند نزد سربازان بروند. البته جزئیات دقیقتر از فعالیت این مشاوران را باید از یگانهای مختلف پرسید؛ چراکه مسئولیت سازمان وظیفه عمومی ناجا تا زمان احضار و اعزام سربازان است و پس از آن مسئولیت سرباز بر عهده یگان خدمتی و نهادی است که خدمتش را

سازمان وظیفه عمومی ناجا اولین جایی است که برای تعیین تکلیف سربازی باید به آنجا رفت؛ سازمانی که گرچه زیرمجموعه نیروی انتطامی است، اما بازوی اجرائی ستاد کل نیروهای مسلح در احضار، اعزام و رسیدگی به معافیتهای مشموالن است و قریب به صددرصد پسران ایرانی برای تعیین تکلیف سربازی خود حداقل یکبار به دفاتر این سازمان مراجعه کردهاند. سردار ابراهیم کریمی، جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا، در گفتوگو با «جامعه پویا» به سؤالهایی درباره سربازی پاسخ داده است، او در ابتدای این گفتوگو به این سؤال پاسخ داده که آیا ســالمت روان مشموالن قبل از اعزام به سربازی بررسی میشود؟ سؤال دوم را هم براساس تجربه سالها حضور در سازمان وظیفه عمومی ناجا پاسخ داده و درباره بهترین زمان اعزام به سربازی گفته است. او در آخر هم آب پاکی را روی دست مشتاقان خرید و فروش سربازی ریخته و از منتفیبودن این طرح خبر داده است. متن این گفتوگو را در ادامه میخوانید. مهدی بابایی در مراکز آموزشی، روانشناس و مشاور حضور دارد و سربازان میتوانند به آنان مراجعه و مشکل خود را مطرح کنند و خود این افراد نیز میتوانندنزدسربازان بروند.البتهجزئیات دقیقترازفعالیت این مشاوران را باید ازیگانهایمختلف پرسید؛چراکه مسئولیتسازمان وظیفه عمومی ناجا تا زمان احضار و اعزام سربازان است و پس از آن مسئولیت سرباز بر عهده یگان خدمتی و نهادی است که خدمتش را در آن سپریمیکند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.