در مبلمان شهری وحدت رویه نداریم

«محمدمهدی تندگویان» در گفتوگو با «جامعه پویا» مطرح کرد:

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌‌مبلمان - پریسا هاشمی

متأســفانه یک جمعبندی جامع و کامل دراینباره نشده و سازمان زیباســازی بهطور خودمختار میدانهای مختلف را طراحی میکند و پــروژهای مانند میدان ولیعصر (عج) ساخته میشــود که ما نمیدانیم با چه کسی برای ساخت آن هماهنگ شــدهاند و فقط شــاهد هستیم که زیرزمین میدان ولیعصر با نام «پالزا» افتتاح میشود. یا طرح میدان امام حسین (ع) 10 بار تغییر کرده و حتی با اعتباری که به پروژههای این میدان دادهاند این طرحها اجرایی هم شدهاند».

نایبرئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه هنوز طرحــی جامع برای ســاماندهی و طراحی میدانها نداریــم، تأکید میکند: «در نورپردازی هم تقریبا شــرایط به همین منوال اســت. تقریبا دو سال پیش طرحی را هم بهعنوان «طرح جامع نورپردازی شــهر تهران» به شورا ارائه کردیم. اگر این دو طرح به ثمر برسد و ابالغ شود، در حوزه طراحی و اجرای مبلمــان میادین و حوزه مدل نورپردازی، مکانیابی، پوشــش نور در معابــر، پارکها و حتی مغازهها وحدت رویهای حاکم میشــود. طرحهای این دو موضوع را که بخش مهمی از مبلمان شــهری را هم دربر میگیرد، به شهرداری دادیم که هنوز ما اعضای کمیسیون و شورای شهر منتظر واکنش از سوی شهرداری هستیم، هیچ عکسالعملی از شهرداری شــاهد نبودهایم و در حقیقت هیچکدام از این طرحها به ثمر نرسید».

به گفته او، توجه به هویت ملی، شــهری و منطقهای در اجرای طرحهای مبلمان شهری و المانها بسیار مهم است و طراحان باید به آن توجه کنند.

عملکردغیرشفافسازمانزیباسازی

تندگویان با اشاره به پروژههایی که شهرداری در زمینه ارائه طرح و اجرای مبلمان شهری داشته و شرکتهایی کــه مجری طرح و اجرا بودند، میگوید: «موضوعاتی که مربوط به ســازمان زیباسازی میشــود، با همان مدلی پیش میرود که در تبلیغات شهری پیش رفته و میرود. درمجموع عملکرد سازمان زیباسازی در انجام موضوعات مربوط به زیباسازی، مبلمان شهری، تبلیغات ...و هیچنوع شفافیتی ندارد؛ یعنی ممکن است مناقصه و مزایده برگزار شود، اما عدهای خاص و شــرکتهای خاصی برنده آن خواهند بود. این مدل سالهاست در سازمان زیباسازی اجرا میشــود و منافع شــهر در بخشهای زیباسازی، تبلیغات، بهسازی و مبلمان شهری، به جیب افرادی خاص و شرکتهای خاص میرود. این همان مسئلهای است که من در تبلیغات هم به آن اشاره کردم. درواقع بحث پول مطرح است، تا کیفیت و نوع کار».

او با بیان اینکه شــرایط مناطق در طراحی و اجرای مبلمان شــهری با ســازمان زیباســازی متفاوت است، میافزاید: «مناطق در کنار سازمان زیباسازی و در سطح منطقهای به طراحی و اجرای مبلمان شهری میپردازند. بعضی از این طرحهای موضوعی ازســوی منطقه انجام میشود و به سازمان زیباسازی هم مربوط نمیشود، اما در مناطق هم امکان بروز مشکل وجود دارد. ممکن است در بعضی مناطق روابطی خاص وجود داشــته باشد، اما پیگیری این امر برای ما امکانپذیر نیست».

ناهماهنگیالمانها

او با اشــاره به اینکه نباید در طراحی مبلمان شــهری سلیقهای عمل کرد، میافزاید: «تقریبا هر منطقهای با سالیق خود و پیمانکاران محلی، یک نوع چیدمان و مبلمان شهری را اجرا میکند. البته بعضــی از این طرحها خوب و بعضی هم بد هستند». نایبرئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه منتقدان میگویند شهر نباید یکشکل باشد، تأکید میکند: «از یکشکلشدن شهر استقبال نمیکنیم، اما اینکه طراحی مبلمان شهری بدون قاعده پیش برود، خوب نیست و مسلما از چنین رویکردی انتقاد میکنیم».

او با اشاره به اینکه برخی خدمات شهری که زیرمجموعه فضاسازی شهری قرار میگیرند گاه به شکلی اصولی و درست طراحی و اجرا نمیشود، توضیح میدهد: «ما دو طرح برای تهران مطرح کردیم؛ طرح اول «طرح جامع میادین» است که به بیشتر میادین، المانهای داخل آن و نحوه بهرهبرداری از میادیــن توجه و درباره آن بحــث میکند. در این طرح مدیریت شــهری ملزم شده برای تمام مجسمهها، نمادها و المانهایی که در شهر گذاشته میشود، تعریف داشته باشد. درست است که شهر نباید یکشکل باشد، اما باید پیشبینی شــود برای مثال اگر برای مبلمان شــهری در شرق تهران طرحی ارائه شــده، از چه نماد و المانهایی اســتفاده شود. همچنین باید مشخص شود طراحان در جنوب، غرب، شمال و مرکز تهران باید چه شاخصههایی را مد نظر داشته باشند».

بالتکلیفیطرحمیدانها

تندگویان میافزاید: «سه سال است که با پیگیریهای کمیســیون شهرســازی، طرح میدانها مطرح شــده، اما

از صندلیهای کنار پیادهراهها تا تابلوها و مجســمهها و نقاشــیهای روی دیوار خیابانها ...و همه در زیبایی یا زشتی بصری شــهر مؤثرند. همه اینها جزئی از مبلمان شــهری هســتند که مردم، روزانه با آنهــا ارتباط برقرار میکنند؛ اما جدا از این مسائل، این مبلمان شهری، محل درآمدهای کالنی هم هست.

سازمان زیباسازی شهرداریها متولی اصلی در زمینه مبلمان شهری هستند و رســیدگی به طراحها و اجرای لوایح شــورای شــهر در این رابطه، با سازمان زیباسازی است. «محمدمهدی تندگویان»، نایبرئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، زوایای مختلف مبلمان شهری در تهران را تشریح میکند. او با اشاره به اســتانداردهای جهانی مبلمان شهری، به «جامعه پویا» میگوید: «ما تقریبا چیزی با عنوان مبلمان شهری نداریم که آن را با اســتاندارد جهانــی مطابقت دهیم و بگوییم اســتانداردی وجود دارد یا خیر. موضوع این اســت که در این رابطه هیچنوع طــرح جامع و کاملی وجود ندارد. درحالحاضر در مناطق تهران براساس سالیق خودشان کار میکنند و شــهروندان تهرانی با تردد در سطح شهر تقریبا هیچ نوع هماهنگی و شباهتی در مبلمان شهری نمیبینند. یعنی وحدت رویهای در این زمینه وجود ندارد. بهجز سازمان پارکها که یک نهاد مشخص است، المانها، شاخصهها، فضاســازی و مبلمان شهری از طرح جامعی تعبیت نمیکنند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.