پاریس؛‌همزیستی‌تکنولوژی‌و‌نوستالژی

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌‌مبلمان -

شــهری برای رسیدن به شهری مدرن، برنامهریزیها و طرحهای خود را به مرحله اجرا نزدیک کردند تا شــهرها را از قدیمی به یک شهر صنعتی تبدیل کنند. آنها توجه داشتند که فضاها و المانهای ویژه و قدیمی را حفظ کنند و مسلما این دوگانگی کار طراحیها را سخت میکرد.

هنوز هم با وجود دســتیابی به شهری هوشمند، طراحان و معماران فرانسوی در پروژههای کشوری و بینالمللی نگاه خاصی به بخش تاریخی شهرها دارند. آنها در زمان گذار از شهر قدیمی به صنعتی، به نظریههای بهداشــتی جدید، ادغام شبکههای ارتباطی، جذابکردن حملونقل عمومی و تزئین فضاهای عمومی توجه ویژهای داشتند و به همین دلیل است که در حال حاضر پاریس وسیعترین و مجهزترین مترو دنیا را دارد. متروی شهر پاریس متشکل از 16 خط مجزا و 300 ایستگاه بزرگ است که ظرفیتی باال دارد و حملونقل شهرِی بسیار سریع، قابل اعتماد و مناسبی را برای افراد مختلف شهر فراهم میکند.

در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه، پایههای برنامهریزی شهری بر اساس «اصول هنری» بنا نهاد شده و معماران و طراحان در اولین گام در ارائه طرح، بخشهای باستانی و تاریخی شهر را تجزیه و تحلیل میکنند تا تعادل بین فضاهای خالی و ساختمانها را در مقیاس انسانی پیدا کنند. آنها سعی میکنند با استفاده از منحنیها، چشمانداز و فضاسازی در زندگی عمومی، به تقویت روابط میان افراد و نهادها بپردازند و معتقدند چراغهای خیابانی، نظافت شهر، حملونقل عمومی، چهره عمومی شهر، نمای ساختمانها، محیط زیست شهر، ورودیهای متروی پاریس، المانهای شهری ...و بخشی از هویت این کشور محسوب میشوند.

پس از برگزاری کنفرانس «تغییرات اقلیمی سازمان ملل» در پاریس بود که طراحان شهری فرانســوی بر آن شدند تا حرکت به سوی شهری هوشمند و پاک را سرعت بخشند. متئو لئونر )Mathieulehanneur( یکی از طراحان معماری و شهرسازی فرانسوی است. او برای کنفرانس 2015 «تغییــرات اقلیمی ســازمان ملل»، طرح المپهای خیابانی را که شــکل درخت بود و صندلیهای شیکی را برای آن طراحی شده بود ارائه کرد و نام ایده خود را «طرح شبدر» گذاشت.

روشنایی شبدر روی ساقههای درخشان چوبی با خوشهای از المپهای گلبرگشکِل ساخته شده که نیمکتی زیر آن برای استراحت عابران و استفاده از خدمات روشنایی شبدر طراحی شد. در این طرح از المپهای آلومینیومی کوره برای کاهش آلودگی نور استفاده شده است و پانلهای خورشیدی روی برگههای این شبدر قرار دارد که انرژی کافی برای روشنکردن این چراغ، شارژ تلفنهای همراه و حتی Wi-fi شهری برای عابران را تأمین کند.

حفاظت از نوستالژیهای پاریس

بعضی از نمادهای مبلمان شــهری پاریس، میراث گذشــتگان و قدیمی اما محبوب است. ســتونهای موریس که در سال 1842 به وسیله معمار گابریل دیووود ساخته شد، چشمههای واالس ساختهشــده در 1872 و بعضی از ورودیهای مترو که در سال 1900 توسط گویمارت ساخته شد، از جمله این میراث است. با وجود این میراث، تغییر چشمگیر چهره شهرهای فرانسه در قرن نوزدهم و پس از انقالب صنعتی غیرقابل انکار است. از قرن نوزدهم ساماندهی فضاهای شهری در فرانسه بهویژه پاریس امری حیاتی به نظر میرسید به همین دلیل طراحان و مسئوالن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.