پیوند سر انسان و دانشمند دیوانهای که آن را وعده داده است

نابغه یا دیوانه

Jameh Pouya - - علم‌ ‌‌پزشکی - ترجمه: مهدی خدمتی

کار اســرارآمیز دکتر «رجیو کانــاورو» خوراک فیلمهای ترســناک درجه دو است. او ادعا میکند با موفقیت توانسته سر یک موش زنده را به یک موش صحرایی پیوند بزند. ستون فقرات موش را جدا کرده و احتماال تأثیرگذارتر اینکه دوباره آن را متصل کرده اســت. تالش او، منجر به مقاالتی شــده که موجودات دوسر، ســر پیوندخورده یک سگ و ادعاهای جســورانهای درباره اولین پیوند سر انسان را شرح میدهند. گذشــته از این او میگوید قادر خواهد بود مغز منجمدشده انسان را بعد از گذشت چند سال دوباره احیا کند. دکتر کاناورو به ادعاهای پزشکیای که کمی دور از ذهن و باورنکردنی به نظر میرسند شــهرت دارد و این شهرت بهدلیل کار بسیار بزرگتری از عمل جراحی ســر یک موجود جاندار است. او با پیوند مجدد ستون فقرات نمیخواهد فقط مشکالت یک انسان را حل کند. او چشمانداز خود را بهسادگی انجام اولین پیوند سر انسان در جهان تنظیم نکرده است؛ کاناورو تأکید دارد که هدف نهایی او دنکیشوتوارترین خواست بشر برای رسیدن به میل افسانگی جاودانگی است.

دکتر فرانکشتاین عصر مدرن

جامعه پزشــکی دغدغههای خود را دارد. برای نمونه کاناورو باید میلیونها عصب ریز را به یکدیگر متصل کند. مشکلی که میگوید با استفاده از یک «فیوزوژن» که از «پلیاتیلن گلیکول» (پی.ای.جی) تشکیل شده، آن را حل کردهاست.اینما ژلگونهمانندچسبعملمیکند.این چیز جدیدی نیست؛ از «پی.ای.جی» در بیشتر تولیدات بیولوژیــک و تجاری مانند ملینها و کرمهای پوســت استفاده میشود. کاناورو در مقاله تحقیقاتی خود توضیح میدهــد: «...تعدادی از نزدیکترین رشــتههای عصبی آسیبدیده، با همتایان دورتر خود جوش داده میشوند، البته بهطوریکه از هدایت مناسب الکتروفیزیولوژیکی آن مطمئن شویم که این امر احتماال نتیجه بستهشدن محکم رشتههای عصبی است. این تعداد رشته عصبی که احتماال کم خواهد بود 10( تا 15 درصد) و همچنان برای بازیابی کافی است، توانایی انعطافپذیری درخور توجه در فرد مجروح را نشان میدهد». این مشاهدات دکتر کاناورو است نه یک تفسیر ساده پزشــکی. او نتایج کار خود را بدون اینکه بر آنچه مانع میشود ما بفهمیم او چطور به آن رسیده است، غلبه کند، گزارش میدهد. دانشمندان دیگر کمتر مهربان هستند و او را تحریککننده/مشوق کامل «غیرممکن» میدانند. او از جانب رسانهها نیز دیوانه خطابمیشود.

مدرککجاست؟

دکتر کاناورو به انتشار مقالههایی با ادعاهای وسوسهکننده ادامه میدهد و درعینحال در توضیح آنها چیزهای بسیار کمی ارائه میکند. آیا او یک متقلب است؟ با نگاهی نسبی ما میتوانیم او را رد کنیم و اینطور ادعا کنیم که اگر او دیوانه نیست، ولی با جنون فاصله کمی دارد. یکی از سؤالهایی که درباره او پیش میآید این اســت که چرا او مشهورترین دکتر جهان نیست؟ و چــرا جراحان اعصاب در اطراف جهان در این راســتا تکاپو نمیکنند؟ پاسخ در این حقیقت نهفته است که او زیر بار منت هیچ مؤسسه یا گروه تحقیقاتی نیست. یک دانشمند ایتالیایی - بدون کمک یک مرکز آزمایشگاهی- مشغول انجام کاری است که معموال در اروپا و ایاالت متحده ممنوع اســت. او در اطراف جهان از روسیه تا چین را در جستوجوی دولتی گشته که از او حمایت کند که پیگیری بسیاری از این دولتها کار دشواری است. مشکل او عمیقتر از رویه انجام کار یا تأمین منابع مالی است؛ مشکالت اخالقی هم وجود دارد. وقتی دکتر کاناورو ادعا کرد ســتون فقرات 18 موش را جدا کرده و فقط 9 تا از آنها را دوباره متصل کرده است، بسیاری از ما از او دوری کردیم. وقتی کاشــف به عمل آمد که او این روند را روی یک ســگ انجام داده اســت، عده زیادی که با قصابیشدن موشها به دست او مشکلی نداشتند، اکنون که روی بهترین دوست آدمها آزمایش میکند، برایش خطونشان میکشند. حاال تصور کنید وقتی بکوشــد این عمل را روی آدمها انجام دهد چه اتفاقی خواهد افتاد. برای عمل پیوند سر الزم است سه انسان زندگی خودشــان را در این راه بگذارند و هیچ راهی برای بازگشت بیماران از آزمایشی که دســتکم بهلحاظ اخالقی جهان فعال برایش آماده نیســت، وجود ندارد. عمل جراحی به منابع مالی نیــاز دارد، نتایج باید واضح و بدون نیاز به اثبات باشد و پیش از آنکه کسی در اروپا یا ایاالت متحده قضیه را جدی بگیرد، علم باید آن را بهطور دقیق بررسی کند. تالش برای اینکه جهان را به این باور برسانید که میتوانید کاری کنیــد کــه هیچ جراح دیگری - حتی اگر به دروغ- تمایلی به آن نــدارد، مثل یک بلوف بزرگ به نظر میرسد. بــه نظــر میرســد همهچیز درباره این کار پزشکی بزرگی که ادعا شده، در هالهای از ابهام قرار دارد. همهچیز خیلی مرموز شــبیه داســتانهای پلیسی است و مقالههایی تحقیقاتی مانند افشاگریهای یک دکتر با زندگیای جذاب به نظر میرسد. همهچیز کامال مطابق با فرضیهها پیش میرود. ســال 2017 دکتر کاناورو ادعا کرد در حال انجام روشی بسیار عجیب است. کمی دور از ذهن به نظر میرســد که او صدها ساعت مدارک ویدئویی برای اثبات ادعاهای خود نداشته باشد. در عوض مقاالت تحقیقی مبهم و ادعاهایی فراتر از واقعیت وجود دارد. اینکه او واقعا چه میکند؟ - و چه کســی به او کمک میکند- یک راز مانده است. دکتر کاناورو باید مراقب باشد از پنهانکاری شرورانه خود دوری کند. او باید در توضیحاتی که میدهد مبهم باقی بماند. برای اغلب ما بهتر این است که از جنون او چشمپوشی کنیم؛ مگر اینکه حق با او باشد.

اگر حق با او باشد چه میشود؟

نتیجهدیگر،یکپیوندسرموفقیتآمیزنامعقولوباورنکردنی به نظر میرسد؛ اما همچنان باید به آن توجه شود. تأثیرات امکان اتصال مجدد بافت ستون فقرات، بسیار فراتر از حل مشکل فلج اســت: این اولین قدم برای زندگی جاودان است. اما مشکالت متعــددی در این روند وجود دارد. این پردهای از مشــکالت را پیشروی بزرگترین مغزهای علم پزشــکی قرار داده است که تا امروز به غلبه بر آن، نزدیک هم نشــدهاند. شاید به این دلیل که کار او جزء چیزهای فانتزی با پیشبینیهای غافلگیرکننده است، اما احتماال دکتر فرانکشتاین مدرن ما رازها فاش خواهد کرد. به نظر میرســد جامعه علمی بهطور گســتردهای دکتر کاناورو را نادیده میگیرد اما اعتمادبهنفس بینهایت او در کارش جذاب به نظر میرسد، اما درعینحال مباحثه منطقــی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. به فرض محال اگر او موفق به اثبات ادعاهای خود شــود، دنیا مبهوت خواهد شــد. این امر به بزرگی ســفر در زمان یا اثبات وجــود زندگی هوشــمند در خارج از سیاره ماست. اگر او به طریقی منابع مالی الزم را به دست آورد، جای مناسب را پیدا کند و نخســتین عمل پیوند ســر انسان را انجام دهــد، علم باید او را جدی بگیرد. منبع: Thenextweb

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.