ای دریغا روزنامهنگاری ...

Jameh Pouya - - فرهنگي‌ -

امیر صــدری: روزنامهنگاری، حداقــل در فــرم آکادمیــک و کالســیک آن نه چیزی که امروز در رسانههای ایران اتفاق میافتد، سرشــار از تجربــه، آموزشهای علمی و عملی و افزایش ســطح تمــاس با جامعه اســت و اگر در تاریــخ نگاه کنیــد، میبینید که بســیاری از نویسندگان، شاعران، فیلمسازان، اهالی تلویزیون ...و از روزنامهنگاری شروع کردهاند و بعد به جایگاههای دیگر و البته شهرت و محبوبیــت رســیدهاند. جنبه ناراحتکنندهاش شاید این باشد که در ایران تعداد روزنامهنگارانی که به صرف روزنا مهنگاریشان و نه بهخاطــر حضور در حیطههای دیگرشناخته اند،بهتعداد انگشــتان دو دست هم نمیرسد. روزنامهنــگاری و اصــوال عملکرد رسانهای را چرخ چهارم دموکراسی و اساس تعادل اجتماعی میدانند؛ اما متأسفانه روزنامهنگاری مستقل آکادمیک و شــرافتمندانه نه آب دارد و نه نان، نه اســم و نه رسم، برای همین است که اهالی رسانه به حوزههای دیگر بسیار متمایل میشــوند حتی حوزههایی خارج از حیطه فرهنگ و هنر و ادبیات و آرامآرام جــای نامهای بزرگ و مردان علمی و عملی این حوزه را جوانانی میگیرند که اکثریت نه به انتخاب؛ بلکه از بد حادثه به قلم و کاغذ پناه آوردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.