کشت‌یهای‌بدون‌ناخدا

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار‌ -

خودران خودران، نوبت به ساخت کشتیهای بعد از خودروها و کامیونهای خواهد شد. این این نوع تا سال 2018 ساخته رسیده است. اولین کشتی از توزیع کود شدن تا سال آینده میالدی برای کشتی بعد از به آب انداخته درمسیریحدو­دا07کیلومت­ریدرجنوبنر­وژبهکارگرف­تهخواهد حدودا 25 میلیون دالر خواهد بود که شــد. هزینه تولید این کشتی هزینههای عادی با ابعاد مشابه است؛ اما سه برابر بیشتر از کشتیهای کشــتی تا 90 درصد کمتر است، عملیاتی نگهداری و حرکت این به خدمه به ســوخت دارد و نه نیازی زیرا اســتفاده از آن نه نیازی میشود، در ابتدا بهواسطه خدمه اداره و انسانها. کشــتی یادشده شــد. اولیه از راه دور کنترل خواهد اما بعد از تکمیل آزمایشهای کامال در سال 2020 به یک کشتی پیشبینی میشود این کشتی به دخالت انسان برای مسیریابی خودران مبدل شود که هیچ نیازی نداشتهباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.