چه‌کسی‌اسکورت‌م ‌یشد؟

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار‌ -

مهران مدیری، بازیگر صدا و سیما این هفته حضوری پرسروصدا در مشهد داشت. تصویر خودروی بنزی که با چند موتور ســیکلت و خودرو اســکورت میشد، در فضای مجازی چرخید و به سفر مدیری نسبت داده شد. کار به جایی رسید که نیروی انتظامی ناچار شد سکوت خود را بشکند و این ماجرا را تکذیب کند. پلیس خراسان رضوی در اطالعیه خود اعالم کرده هیچگونه اســکورتی برای آقای مدیری نداشــته اســت و خودروی موجود که پالک شــخصی دارد، متعلق به یکی از شرکتهای نگهبان محله است. ناجا درباره خودروی پلیســی که در فیلم اسکورت مهران مدیری مشاهده میشود، اعالم کرده است این خودرو متعلق به پلیس فرودگاه بوده و در جهت تسهیل تردد و رفع ترافیک ایجادشده در حال عبور و آژیرزنی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.