‌های‌که‌بینی‌افسر‌راهور‌را‌شکست نمایند

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار‌ -

و این هفتــه با یک مأمور راهنمایی حمداهلل کریمی، نماینده بیجار فیزیکی داشت. خودش میگوید رانندگی فرودگاه مهرآباد درگیری حرمت ناموس» بوده؛ اما حسینزاده؛ این درگیری به خاطر «دفاع از او ماجرا را طور دیگر شرح میدهد. فرمانده پلیس فرودگاه مهرآباد تهدیدات امنیتی، خودروی گفته اســت: پلیس با توجه به سعی در عبور از گیت این نماینده را که بدون مجوز متوقف کرد؛ اما راننده مخصوص فرودگاه داشــت، شخصا اقدام به خودرو در حضور مأمور مســتقر کرد. این نماینده باالبــردن راهبند گیت مربوطه مکرر به حفظ مجلــس بهرغم درخواســته­ای سیلی زد. پلیس، آرامش، به صورت مأمور راهور همســرش را به این نماینده مجلس، راننده و مجددا ضربه سالن هدایت کرد؛ اما این نماینده ضربه سر به صورت دیگری به مأمور راهور زد. او با از ناحیه بینی شد. افسر راهور موجب آسیب وی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.