چالش جهانی سربازی از ایران تا سوئیس

Jameh Pouya - - چشم‌اندا‌ز سربازی - مترجم: محسن عارفی

سربازی چالش مهم پیشروی بسیاری از پسران ایرانی است. چالشی که البته فقط مختص به کشور ما نیست و پسران در بعضی از کشورهای جهان نیز با آن مواجهند. منابع تاریخی نشان میدهد از دســتکم 221 سال پیش از میالد مسیح امپراطوری «کین» یا چین دارای قانون سربازی اجباری بوده و کشور فرانسه هم در جریان انقالب سال 1970 خود، خدمت سربازی اجباری داشته است، روندی که از بیش از 2200 سال پیش آغاز شده و همچنان در برخی کشورها ادامه دارد؛ برای مثال، در کشور هند که حدود یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت دارد، اگر قرار بود خدمت سربازی اجباری باشــد، در این صورت، بیش از 032میلیونن­فر مشمول خدمت ســربازی بودند. حال این سؤال مطرح میشود کشــوری که عمدتا مشکالت حاد فرامرزی با همسایگان و سایر کشــورهای جهان ندارد، با لشکر 230 میلیون نفری چه خواهد کرد؟ چگونه باید این تعداد ســرباز را آموزش داده یا سازماندهی کند و هزینه خوراک و حقوق آنها چگونه باید تأمین شود و در کجا اسکان یابند؟ ازاینرو در پرجمعیتتری­ن کشور جهان اجباریبودن سربازی چندان منطقی به نظر نمیرسد.

با وجود این در 123 کشور یعنی حدود 61 درصد از کشورهای جهان، خدمت سربازی اجباری نیست و فقط در 01درصد کشورها یعنی حدود 20 کشور خدمت سربازی اجباری وجود دارد که ایران هم یکی از این کشورهاست. هشتدرصد کشورها یعنی معادل 15 درصد نیز از هر دو نوع خدمت اجباری و داوطلبانه استفاده میکنند و آلمان، ایاالت متحده آمریکا، فرانسه، کانادا، ژاپن، بریتانیا، هلند، ایتالیا،استرالیا،اسپانیاوآر­ژانتینازمع­روفترینکشو­رهاییهستند که با لغو خدمت سربازی اجباری، آن را بهصورت داوطلبانه اجرا میکنند. حتی در کشوری چون ایاالت متحده که در بسیاری از نقاط جهان نیروی نظامی دارد و مدام درگیر جنگ است، خدمت سربازی اجباری نیســت. در برخی کشورهای جهان نیز خدمت ســربازی فقط در دوران صلح اجباری نیست؛ اما در دوران جنگ اجباری میشود. البته در کشورهایی چون کوبا، نروژ، کره شمالی، تونس و اریتره خدمت سربازی نهتنها برای مردان؛ بلکه برای زنان هم اجباری است.

کشــور آلمان در ســالهای اخیر و پس از 50 سال، سربازی اجباری را لغو کرد و تصمیم گرفت تعداد نیروهای نظامی خود را از 220 هزار نفر به حداکثر 185 هزار نفر کاهش دهد؛ اما با اینحال، خدمت سربازی در این کشور بهعنوان یکی از بخشهای قانون به قوت خود باقی است و در دوره ضرورت به اجرا گذاشته خواهد شد. در ایــاالت متحده آمریکا که یکی از بزرگترین نیروهای نظامی جهان را دارد، از ســال 1973 سیستم سربازی اجباری لغو شد. «ریچارد نیکسون»، در کمپین انتخاباتی ریاستجمهور­ی 1968 خود، با پیشنهاد ارتش سراسر داوطلبانه، وعده لغو خدمت سربازی اجباری را داد. گرچه این پیشــنهاد نیکسون در ابتدا با مخالفت وزارت دفاع و کنگره آمریکا مواجه شد و او تصمیم گرفت در اجرای آن عجله به خرج ندهد؛ اما باالخره یکســال پس از پایان جنگ ویتنام در ســال 1972 میالدی، خدمت سربازی اجباری نیز در ایاالت متحده لغو شد. خدمت سربازی برای جوانان در فرانسه نیز از سال 1996 میالدی به بعد در زمان صلح لغو شد؛ اما کسانی که پیش از سال 1979 متولد شده بودند، باید خدمت خود را به پایان میبردند. در کشور گلها یعنی هلند نیز تاکنون به شکل رسمی خدمت وظیفه عمومی لغو نشده و این بدان معناست که قانون و سیستمی که سربازان را به خدمت اعزام میکرده، همچنان برقرار است و شهروندان هلندی را که خدمت وظیفه خود را تا پیش از سال 1996 کامل کردهاند، میتوان قانونا در موارد بحرانی و اضطرار به خدمت فراخواند. سوئیس را همه با آسودگی و قانونمداری­اش میشناســیم؛ اما جالب است بدانید این کشــور یکی از معدود کشــورهایی است که در آن خدمت ســربازی همچنان اجباری است. طبق قانون فدرال این کشور، خدمت ضرورت سربازی برای مردان این کشور اجباری بوده و شامل 18 تا 21 هفته آموزشهای ابتدایی و 260 روز آموزش مجدد میشود که این دوره را میتوان بهصورت پارهوقت، مثال سههفته در سال نیز سپری کرد تا به حد معین رسید. طبق قانون اساسی کشور دانمارک نیز تمامی مردانی که از سالمتی کامل جسمانی برخوردارند باید به خدمت اجباری اعزام شوند، البته خدمت سربازی در این کشور بهطور عادی چهار ماه طول میک د و سن مشمولیت در این کشور 18 تا 27 سال است.

اریتره کشوری درحالتوسعه است که از سال 1995 میالدی خدمت سربازی را با هدف تربیت نسلی سختکوش و منظم اجباری کرد؛ اما مطالعاتی که اخیرا در اینباره انجام شده، نشان میدهد که با گذشت 20 سال از اجباریشدن خدمت سربازی در این کشور، قانونی که برای تقویت اریتره اجرائی شد، نتیجه عکس داده و باعث شده ساالنه هزاراننفر از کشور فرار کنند تا تن به خدمت سربازی اجباری ندهند! خدمت سربازی در اریتره بسیار سختگیرانه است و تمام افراد زیر 50 ســال را دربر میگیــرد. درحالحاضر، از هر 20 اریترهای، یک نفر در پادگانهای وســیع صحرایی عمر خود را ســپری میکند و دولت از آنها برای اهداف خاص و پروژههای بازسازی، نظیر راهسازی استفاده میکند؛ درحالیکه حقوق آنها از ماهی 30 دالر فراتر نمیرود. مشموالن اریترهای تا پیش از پایان خدمت سربازی قادر به تحصیل در دانشگاه یا کسب شغل نیستند.

در کشور همسایه یعنی ترکیه قانون خدمت سربازی اجباری برای شهروندان ذکور که بین سنین 20 تا 41 سال هستند، اعمال میشود و در آنجا نیز همچون ایران کسانی که در حال تحصیل در دانشگاه یا مشغول گذراندن دورههای فنی و حرفهای هستند، میتوانند خدمت خود را تا پایان مدت مذکور به تعویق بیندازند. طــول خدمت ضــرورت در ترکیه با توجه بــه مدرک تحصیلی متفاوت است. قبرس نیز جزء کشورهایی است که در آن خدمت وظیفه عمومی برای تمام مردانی که بین 18 تا 50 سال هستند، اجباری بوده و آنان باید 25 ماه به سربازی بروند. خدمت سربازی در کشورهای درحالتوسعه مانند آذربایجان، کامبوج، گرجستان، الئوس، ماداگاسکار و کلمبیا نیز اجباری و طول مدت آن 18 ماه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.