کودکان نیازمند حمایت

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌‌شورای‌شهر -

ملیکا پیدا شد. این آخرین خبر از زنجیره اخباری است که ایــن روزها درباره اطفال منتشــر شده اســت البته مراحــل احــراز هویت این کودک که در مشهد مفقود و در اصفهان یافته شد، باید انجام شود. وقوع چند اتفاق پیاپی برای کودکان اذهان عمومی را نسبت به این قشر آسیبپذیر که هیچ قدرت دفاعی ندارند، حساس کرد. برای حمایت از کودکان چه باید کرد؟ آیــا باید قوانین را تغییــر داد؟ آموزشها را بیشتر و بهتر کرد؟ آگاهی والدین را باال برد؟ مجرمان بالقوه را که ســابقه کیفری دارند،تحتمراقبته­ایویژه قرار داد یا... واقعیت این است که برای حمایت از کودکان به مجموعه همه این اقدامات نیاز است؛ اقداماتی که باید متخصصــان برنامهریــ­زی مشخص کنند و البته زمان را نیز نباید از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.