افکار پیگیر حقوق کودکان

گزارشی از کمپین مجازی تقاضای تصویب قانون حمایت از کودکان

Jameh Pouya - - شهروندی‌ کودکان -

عمومی؛

بررسی است. انتشار اخبار تکاندهنده آزار و قتل کودکان، ازجمله حادثهای که منجر به قتل آتنا اصالنی شد، دوباره موجب شده تا نمایندگان مجلــس از ضرورت تصویب این الیحه سخن بگویند. طیبه سیاوشی، نماینده تهــران، یکی از همین نمایندگان اســت. او به ایسنا گفته اســت: «کمیته زنان و خانواده کمیسیون فرهنگی، اولین جلسه کارشناسی خود را درباره این الیحه بــا حضور حقوقدانــا­ن و وکال و نهادهای مردمی فعال تشــکیل داد. در این جلسه، به کلیات الیحــه و نقاط ضعف و قوت آن پرداخته شد. یک مسئله مهم این بود که این الیحه، رویکردهای مناسبی را در زمینه رسیدگی به حقوق کودک و نوجوان داشته و اولین الیحه مؤثر در این زمینه اســت و میتوانــد اتفاقی مهم در زمینه حمایت از حقوق کودک و نوجوان باشد».

به گفته سیاوشــی، بیش از 42 درصد از موارد کــودکآزار­ی در خانوادهها اتفاق میافتــد و کودکانی کــه در خانوادههای فقیر و بیبضاعت زندگی میکنند، بیشتر در معرض کودکآزاری هســتند. همین وضعیت نشان میدهد که خانوادهها باید در برنامههای آموزشی در اولویت قرار بگیرند. این نماینده مجلــس درباره نقص قوانین هم گفته است: «درحالحاضر اگر کودکی مورد ضرب و شتم قرار گیرد و حتی کشته شود، در صورتی که والدینش حاضر باشند، قانون به کسانی که میخواهند او را نجات دهند، اجازه ورود نمیدهد و آموزشهای اجتماعی الزم به مردم داده نشده است».

پیشــنهاد سیاوشــی این است: «یک سیستم گزارشدهی طراحی شود تا وقتی کودکان دچار خطر جانی میشوند، بتوانند آن را گــزارش دهند. چنیــن چیزی در همهجای دنیا دیده شده است». آنطور که در بنر تبلیغاتی کمپین مجازی مردم اشاره شــده، اعضای حامی این کمپین تا زمان تصویب قوانین حمایت از کودکان، موضوع را پیگیری میکنند. تحــرک نمایندگان مجلس و حساسیت این روزهای مردم در شبکههایاجت­ماعی،نویدبخششکل­گیری فصــل جدیدی از توجه به حقوق کودکان است. در ســال 91 به این الیحه ایراداتی گرفته بود: «تقریبا همه مواردی که در این قانون جرمانگاری شده، درحالحاضر به موجب قانــون حمایت از کــودکان و نوجوانان و همچنین قوانین جزایی دیگر، جرم است؛ بنابرایــن اصل جرمانــگار­ی در این موارد فاقد ســابقه و خأل نیست. رویکرد کلی در الیحه بحثشده، تشدید مجازات مرتکبان کودکآزاری اســت که البتــه در مواردی خواسته یا ناخواسته، بهگونهای عمل شده اســت که نه در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان، بلکه در جهت عکس و به ضرر ایشان اقدام به جرمزدایی یا کیفرزدایی یا مجرم تلقیکردن خود کودکان یا نوجوانان شده است. چنانچه این رویکرد کلی؛ یعنی تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه کودک یــا نوجوان، مورد تأیید باشــد، میتوان با تصویب یک ماده واحده، مجازات مرتکبان جرائــم علیه اطفــال و نوجوانان را به نحو جامع و مانعی تشــدید کرد. با عنایت به مطالب گفتهشده، پیشنهاد میشود کلیات این الیحه تصویب نشود».

حاال پس از گذشــت شش سال، هنوز هــم الیحه به صحن علنی مجلس نیامده اســت و همچنان در کمیســیون قضائی مجلس و چند کمیسیون فرعی در دست روانی هســتند که رفع این مشکل، نیاز به یک برنامه اطالعرسانی و آموزشی پیوسته دارد».

مســعودیفر­ید اواخر سال گذشته در گفتوگو با رسانهها از معطلماندن الیحه حمایت از حقوق کــودکان و نوجوانان در مجلس هــم گالیه کرده بــود: «ما از این موضوع نگرانیم؛ زیرا این الیحه به موضوع غفلت از کــودکان بهطور مفصل پرداخته است؛ ولی هنوز مسیری جدی را طی نکرده و تاکنــون تنها 6 ماده آن در کمیســیون قضائی بررسی شده و راه زیادی دارد که در کمیسیون بررسی شود و به صحن مجلس بیاید». به گفته او، اینکه هنوز این قانون در مجلس مانده و به تصویب نرســیده است و هنوز مســیر نهایی را طی نکرده، نشان میدهد چقدر کودکان مظلوم هستند؛ زیرا اگر بهجای ایــن قانون، قانون دیگری بود، تاکنون مسیر خود را طی کرده بود.

اردیبهشت سال 88 بود که قوه قضائیه الیحهای را بــا عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانــان» در قالــب 54 ماده به دولت فرستاد. در بررســیهای دولت، مواد این الیحه به 49 ماده کاهــش یافت و مرداد ،1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید. مرکز پژوهشهای مجلس

«صلح را باید در کودکی زیر سایه امنیت از والدین آگاه آموخت»؛ این جمله اول بنر یک کمپین است که این روزها در شبکه اجتماعی اینســتاگر­ام مرکز توجه و اقبال قرار گرفته اســت؛ کمپینــی که خواهان تصویب قوانین حمایت از حقوق کودکان است. محمد یکی از شهروندانی است که بنر کمپین را در صفحه شــخصی خود در اینستاگرام قرار داده، او در گفتوگویی کوتاه با «جامعه پویا»، از انگیزههایش میگوید: «اینقــدر خبر بد شــنیدیم که فکر کنم انگیزه این کار برای همه معلوم باشد. آتنا اصالنی را نمیتوانم فراموش کنم. من معلم هستم و میدانم کودکان در چه وضعیتی هســتند». محمد در توضیحات تکمیلی خود، آزار کــودکان را یکی از چالشهای جدی آنان میداند: «گاه در مدارس شاهد وضعیت روحی نامناسب کودکان بودهام و بعد از بررسی، متوجه شدیم که بسیاری از این کودکان مورد آزار قرار گرفتهاند. مدارس ما باید روشهای سنتی را در آموزش کنار بگذارند. دولت بایــد حمایت کند تا همه بچههــا و والدین آموزش ببینند. برای این کار الزم اســت که قانونی درستوحسابی نوشته و اجرا شود».

آیا واقعــا آنگونه که ایــن معلم دوره دبستان عقیده دارد، حقوق کودکان نیازمند تصویب قوانین جدید باشــد؟ دســتکم برخی آمارها نشــان میدهند کودکان در معرض آســیبهایی جدی قرار دارند. به گفته حبیباهلل مسعودیفرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، تنها در سال گذشته 12 هزار مورد کودکآزاری به اورژانس اجتماعی گزارش شــده است. به گفته او، بیشترین آمار کودکآزاری اطالع دادهشــده به ســامانه ،123 کودکآزاری جســمی از نوع شــدید را شامل میشود. توضیحات معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور نشــان میدهد این آمار هم گویای وضعیت نقض حقوق کودکان نیست:«ممکناستتأث­یرکودکآزار­یهای روانی از نوع جســمی آن بیشــتر باشد و این جنبهای است که بیشــتر باید به آن توجه شــود. تحقیر، توهین، پایمالکردن عزتنفس کودک و تبعیض هم از موارد آزار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.